چهارشنبه 1 خرداد 1398 2035

تعریف یک اصطلاح علمی جدید در رشته جانورشناسی توسط عضو هیأت علمی دانشگاه

دکتر مجید پدرام عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه موفق شد یک اصطلاح علمی جدید در رشته جانورشناسی تعریف کند.

تعریف یک اصطلاح علمی جدید در رشته جانورشناسی توسط عضو هیأت علمی دانشگاه

این اصطلاح که به نام conophore نام گذاری شده مربوط به بخش میانی اندام تغذیه دهانی گروهی از نماتدهای شکارگر است. این نماتدها نقش مهمی در اکوسیستم دارند و می توانند جمعیت سایر نماتدهای مضر را کنترل کنند. تعریف این اصطلاح جدید جزو موارد معدود در علم جانورشناسی است که توسط محققان ایرانی انجام می شود.
مقاله این پژوهش با عنوان Further Ektaphelenchinae from Iran and conophore,a new term در مجله PLOS ONE منتشر شده است.