یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 1398

صعود جایگاه دانشگاه تربیت مدرس در زمینه ثبت اختراعات خارجی

عملکرد دفتر ثبت اختراعات دانشگاه تربیت مدرس در سال 97 نشان می دهد جایگاه دانشگاه در زمینه ثبت اختراعات خارجی (پتنت) به رتبه دوم در بین 40 دانشگاه کشور صعود کرده است.

صعود جایگاه دانشگاه تربیت مدرس در زمینه ثبت اختراعات خارجی

بر اساس گزارش منتشر شده توسط کانون پتنت ایران، عملکرد دفتر ثبت اختراعات دانشگاه تربیت مدرس نشان دهنده صعود جایگاه دانشگاه در زمینه ثبت اختراعات خارجی از رتبه سوم در سال 96 به رتبه دوم در سال 97 است.
در این رده بندی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در جایگاه نخست و دانشگاه صنعتی شریف در رتبه سوم قرار دارد. همچنین پژوهشگاه رویان، دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه صنعتی اصفهان در جایگاه چهارم تا دهم دانشگاه های برتر در زمینه ثبت اختراعات خارجی قرار گرفتند.
گفتنی است این گزارش بر اساس شاخص های عملکرد شامل؛ تعداد درخواست های ثبت شده، تعداد درخواست های تأیید شده و تعداد درخواست های رد شده در بررسی های شکلی و ماهوی منتشر شده است.