شنبه 14 اردیبهشت 1398 1283

دانشگاه تربیت مدرس در میان اثرگذارترین دانشگاه های جهان قرار گرفت

از سوی نظام رتبه بندی تایمز دانشگاه تربیت مدرس در بین 100 دانشگاه اثرگذار، در زمینه مشارکت در تحقق اهداف توسعه معرفی شد.

دانشگاه تربیت مدرس در میان اثرگذارترین دانشگاه های جهان قرار گرفت

رتبه بندی تأثیرات دانشگاه‌ها برای اولین بار در دنیا از سوی نظام رتبه بندی بین المللی تایمز انجام شد. تایمز در این رتبه بندی دانشگاه‌ها را بر اساس اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) ارزیابی کرد. اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد ۱۷ مورد است که مؤسسه تایمز برای این رتبه بندی از ۱۱ مورد استفاده کرده است.
بر اساس اعلام نظام رتبه بندی تایمز دانشگاه تربیت مدرس در هدف هدف مشارکت در تحقق اهداف توسعه با کسب نمره 71 توانست رتبه 80 در اثرگذاری را به خود اختصاص داده و در میان 100 دانشگاه اثرگذار جهان قرار گیرد.
مؤسسه تایمز در هدف مشارکت برای اهداف، شیوه‌های گسترده‌ای را در نظر گرفته و ۴۸۹ دانشگاه از ۷۷ کشور را بررسی کرده است.
معیارهای این هدف شامل تحقیق و پژوهش به معنی سهم نشریات علمی با همکاری نویسنده از کشور دیگر و تعداد انتشارات مربوط به اهداف ۱۱ گانه توسعه پایدار است. مؤسسه تایمز یادآور شده است که در این بخش مدارک و شواهد به صورت نرمال نیست و ممکن است برخی از مدارک به صورت کامل نباشد. انتشار گزارش اهداف توسعه پایدار نیز در مورد اهداف ۱۱ گانه از دیگر معیارهایی است که در این ارزیابی مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس نتایج نظام رتبه بندی تایمز همچنین برای دانشگاه تربیت مدرس رتبه ۲۰۰-۱۰۱ در هدف صنعت، نوآوری و زیرساخت و رتبه۲۰۱+ در هدف اشتغال مناسب و رشد اقتصادی و در هدف شهرها و جوامع پایدار رتبه ۲۰۱+ اعلام شده است.
گفتنی است 12 دانشگاه ایرانی حاضر در رتبه بندی اثرگذاری دانشگاه‌ها، شامل دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه الزهرا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه کاشان، دانشگاه کردستان، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه تبریز، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه زنجان می‌شوند.این رتبه بندی برای اولین بار است که انجام می‌شود و همانطور که مؤسسه تایمز اعلام کرده است این اطلاعات از سوی دانشگاه‌ها ارائه شده است.