یکشنبه 18 فروردین 1398 713

اعلام آمادگی دانشگاه تربیت مدرس در بررسی علل وقوع سیل در کشور

گروه مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس به منظور تحلیل و آسیب شناسی شرایط پیش آمده در سیلاب های اخیر، اعلام آمادگی کرد تا از طریق تشکیل کنسرسیومی متشکل از انجمن های علمی مربوط به آب، منابع طبیعی و کشاورزی، نمایندگان بخش های مختلف اجرایی، آموزشی، پژوهشی، مردمی و سایر نمایندگان دولتی به بررسی علل وقوع سیل در کشور بپردازد.

اعلام آمادگی دانشگاه تربیت مدرس در بررسی علل وقوع سیل در کشور

دکتر حمیدرضا صادقی مدیر گروه آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه در این خصوص گفت: ارزیابی کلی و تحلیل شرایط اتفاق افتاده مبتنی بر گزارش های دورسنجی و میدانی دریافتی و نیز بررسی های اولیه مرتبط با گستره، نوع، تداوم، رفتارشناسی و حتی پیامدهای رخ داده ناشی از وقوع سیل های اخیر، از عدم رعایت اصول اولیه آمایش سرزمین، توسعه های ناسازگار، احداث سازه های نامناسب و نامتناسب، تخریب منابع طبیعی و افزایش مقدار و سرعت پاسخ هیدرولوژیکی حوزه های آبخیز حکایت دارد.
وی در ادامه افزود: به منظور جلوگیری از تکرار وقایع مشابه، کاربست رویکرد مدیریت جامع حوزه های آبخیز کشور با همکاری تمام رده های سیاست گذاری، حکمرانی، آموزشی، پژوهشی، اجرایی، سازمان های مردم نهاد و انجمن های علمی ضروری است. چرا که در عصر کنونی رویکردهای جاری، بر مدیریت سازگار بوم سازگان های مختلف و پیشگیری از وقایع از طریق رفتار شناسی سامانه ها در قبال محرک های ورودی، توجه به موقع و شایسته به هشدارها و تذکرات متخصصین استوار است.
صادقی تأکید کرد: بروز سیلاب یکی از نمایه های سریع عدم تعادل در مدیریت بخش های مختلف منابع کشور است که نمایان گر هشدارهای جدی بروز انواع دیگر خطرات از قبیل فرسایش شدید خاک، تخریب زمین ناشی از فعالیت های عمرانی بزرگ بدون توجه به مسائل محیط زیستی، فرونشست زمین، گرد و غبار و توسعه های نامعقول و غیر علمی است.
عضو هیأت علمی دانشگاه در پایان اظهار داشت: گروه آموزشی آبخیزداری آمادگی دارد در صورت تأمین اعتبارات لازم و از طریق تشکیل کنسرسیوم متشکل از انجمن های علمی مربوط به آب، منابع طبیعی و کشاورزی، نمایندگان بخش های مختلف اجرایی، آموزشی، پژوهشی، مردمی و سایر نمایندگان دولتی به تحلیل و آسیب شناسی شرایط اتفاق افتاده در کشور بپردازد.