رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
مهندسي صنايع - بهينه سازي سيستم ها امير البدوي سيستمهاي اطلاعاتي استاد مشاهده مشاهده
مهندسي صنايع - بهينه سازي سيستم ها سيدكمال چهارسوقي مهندسي صنايع استاد مشاهده مشاهده
مهندسي صنايع - بهينه سازي سيستم ها سيدحسام الدين ذگردي مهندسي صنايع استاد مشاهده مشاهده
مهندسي صنايع - بهينه سازي سيستم ها نسيم نهاوندي مهندسي صنايع استاد مشاهده مشاهده
مهندسي صنايع - بهينه سازي سيستم ها احسان نيك بخش مهندسي صنايع - صنايع استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي صنايع - بهينه سازي سيستم ها محمد اقدسي مهندسي صنايع استاد مشاهده مشاهده
مهندسي صنايع - بهينه سازي سيستم ها رضا برادران كاظم زاده مديريت تكنولوژي استاد مشاهده مشاهده
مهندسي صنايع - بهينه سازي سيستم ها محمدمهدي سپهري تحقيق در عمليات استاد مشاهده مشاهده
مهندسي صنايع - بهينه سازي سيستم ها مجيد شيخ محمدي مهندسي طراحي سيستم دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي صنايع - بهينه سازي سيستم ها بختيار استادي مهندسي صنايع - صنايع دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي صنايع - بهينه سازي سيستم ها مهرداد كارگري مهندسي صنايع دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي صنايع - بهينه سازي سيستم ها محمد علي رستگار سرخه مالي- مهندسي مالي و مديريت ريسك استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي صنايع - بهينه سازي سيستم ها توكتم خطيبي مهندسي صنايع استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي صنايع - بهينه سازي سيستم ها گلناز تاج الدين استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي فناوري اطلاعات - مديريت سيستمهاي اطلاعاتي امير البدوي سيستمهاي اطلاعاتي استاد مشاهده مشاهده
مهندسي فناوري اطلاعات - مديريت سيستمهاي اطلاعاتي سيدكمال چهارسوقي مهندسي صنايع استاد مشاهده مشاهده
مهندسي فناوري اطلاعات - مديريت سيستمهاي اطلاعاتي بابك تيمورپور مهندسي صنايع استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي فناوري اطلاعات - مديريت سيستمهاي اطلاعاتي الهام آخوند زاده نوقايي استاديار مشاهده مشاهده