En
 • دکتری (1376)

  آموزش بهداشت

  تربیت مدرس، تهران، ایران

 • کارشناسی‌ارشد (1366)

  پرستاری بهداشت جامعه

  دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 • سبک زندگی
 • کیفیت زندگی

  دکتر فضل اله غفرانی پور استاد گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دانشگاه تربیت مدرس است. تمرکز تحقیق وی کاربرد نظریه والگو در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، سبک زندگی، رفتار بهداشتی و کیفیت زندگی است. او بیش از 200 مقاله در مجلات و 5 کتاب در مورد بهداشت، آموزش بهداشت و ارتقای سالمت نوشته است. او مدرس کارشناسی ارشد و دکتری در چندین دانشگاه در ایران و داوربیش از 40 مجله، هیئت تحریریه 5 مجله و سردبیر مجله انگلیسی زبان آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت است و تاکنون راهنمایی و مشاوره 59 کارشناسی ارشد و دکترا را به عهده داشته است.

  زبان:

  سال:

  نوع:

  دروس نیمسال جاری

  • دكتري
   نظريه ها و الگوهاي آموزش بهداشت و ارتقا، سلامت 2 (2 واحد)
   دانشکده علوم پزشکی، گروه آموزش بهداشت
  • دكتري
   الگوها و نظريه هاي مطالعه رفتار در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت (2) (2 واحد)
  • كارشناسي ارشد
   مباني آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت (2 واحد)

  دروس نیمسال قبل

  • دكتري
   نظريه ها و الگوهاي آموزش بهداشت و ارتقا، سلامت 2 (2 واحد)
   دانشکده علوم پزشکی، گروه آموزش بهداشت
  • كارشناسي ارشد
   مباني آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت (2 واحد)
  • دكتري
   الگوها و نظريه هاي مطالعه رفتار در آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت (2) (2 واحد)
  • 1393
   ميرسليمي, فاطمه
   طراحي و ارزشيابي مداخله آموزشي مبتني بر سواد سلامت روان بر افسردگي پس از زايمان
  • 1394
   ظهيري هرسيني, ازيتا
  • 1395
   بهادري, فرهاد
  • 1395
   حمزوي زرقاني, نجمه
  • 1396
   قادري, ناصح
  • مدیر گروه آموزش بهداشت
  • دبیر شورای نظارت و سنجش دانشکده پزشکی
  • معاون آموزشی دانشکده پزشکی
  • مدیر گروه آموزش پرستاری
  • عضو شورای آموزشی دانشگاه
  • عضو کمسیون تخصصی هیات ممیزه دانشگاه
  • دبیرکمسیون سلامت هیئت ممیزه دانشگاه
  • عضو هیئت ممیزه دانشگاه
  • عضو شورای آموزشی دانشگاه
  • عضو شورای دانشگاه
  • عضو شورای پژوهشی دانشکده پزشکی
  • عضو کمسیون جامع برنامه ریزی آموزشی دانشگاه
  • رئیس شورای نظارت اولین انتخابات سازمان نظام پرستاری ایران
  • عضو شورای عالی پرستاری
  • عضو بورد رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت در وزارت بهداشت
   داده ای یافت نشد

  مهم

  • پذیرش پزوهشگر فرا دکتری ( postdoctoral research) در رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

   دانش آموختگان دکتری در رشته آموزش بهداشت و ارتقای سلامت و سایر رشته های مرتبط می توانند درخواست خود را برای بررسی برای اینجانب ارسال نمایند. حداکثر پس از 3 روز کاری با آنها تماس گرفته خواهد شد.

  جدید

   اطلاعیه ای درج نشده است