دوره‌های آموزشی برگزار شده


 
عنوان گروه عنوان كارگاه تاريخ برگزاری
آموزش بهره‌وري
خلاقيت و نوآوري در سازمان بهمن ماه 77
نوآوري فراگير و بهبود مستمر اسفند ماه 77
نوآوري و بهبود مستمر با تاكيد بر مشاركت اسفند ماه 77
استراتژي بهبود مستمر و سيستم‌هاي پايه خرداد ماه 78
نوآوري فراگير و بهبود مستمر تيرماه 78
مديريت استراتژيك مردادماه 78
دانش افزايي براي مديران
هوشين
ارتباطات سازماني در قرن بيست و يكم
تصميم گيري چند معياره اسفند ماه 1378
تحليل كمي پروژه‌هاي تحقيقاتي فروردين 1379
سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت شهريور 79
مديريت بهره‌وري شهريور 79
سمينار مديريت بهره‌وري
مهندسي فروش آبان ماه 1379
مديريت بهره‌وري آبان ماه 1379
مديريت بهره‌وري(براي مجتمع پتروشيمي تبريز)
مديريت بهره‌وري(براي مجتمع پتروشيمي رازي)
مديريت بهره‌وري(براي مجتمع پتروشيمي خارك)
ارتباطات سازماني
مديريت منابع انساني
مديريت استراتژيك بهمن 79
رفتار سازماني
توسعه منابع انساني
مديريت بهره‌وري(براي شركت چيني ايرانا)
آموزش مديران – بهبود مديريت و بهره‌وري
مديريت بهره‌وري(براي مديران كل استان اصفهان)
روش تفكر سيستمي(براي مديران كل استان ايلام)
روش تفكر سيستمي(براي مركز آموزش مديريت دولتي استان ايلام)
مهارتهاي تصميم گيري براي مديران
صميم گيري چند معياره براي مديران
تصميم گيري با معيارهاي چند گانه تير 80
استراتژي ورود به بازارهاي جهاني شهريور 80
روشهاي اداره بنگاههاي اقتصادي شهريور 80
روش تحقيق مهر 80
روش تحقيق(براي اعضاي هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس) مهر 80
مهندسي صرفه‌جويي هزينه آبان 80
سيستم‌هاي خبره و هوش مصنوعي و كاربرد آن بهمن 80
ارزيابي اقتصادي پروژه‌هاي صنعتي
سيستم‌هاي هوشمند اطلاعاتي مديريت بهمن 80
روش تفكر سيستمي بهمن 80
مديريت كيفيت جامع (TQM) بهمن 80
مديريت بهره‌وري بهمن 80
مديريت سازمان‌هاي نوين بهمن 80
مديريت مشاركتي بهمن 80
ارزيابي جامع عملكرد سازماني بهمن 80
اصلاح ساختار نيروي انساني بهمن 80
تحول و نوآوري بهمن 80
سيستم‌هاي اطلاعاتي (MIS) اسفند 80
عالي آزاد مديريت فن‌آوري اطلاعات سال 81
اقتصاد بهداشت سال 81
سمينار مديريت كيفيت جامع فروردين 81
سيستم‌هاي اطلاعات مديريت سازمان و فناوري آبان 81
مديريت خريد و سفارشات خارجي آبان 81
اعتبارات اسنادي آذر 81
فنون پيش‌بيني دي 81
تفكر استراتژيك دي 81
مديريت بهره‌وري در سازمان اسفند 81
روش‌هاي كمي در تصميم گيري اسفند 81
مديريت كيفيت جامع فروردين 82
آموزش تكنولوژي اطلاعات فروردين82
سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت پيشرفته ارديبهشت82
5S براي مديران و كارشناسان ارديبهشت 82
مديريت توليد پيشرفته خرداد 82
سيستم‌هاي خبره هوش مصنوعي و كاربرد آن تير 82
مديريت استراتژيك صنعتي مرداد 82
ارتباطات سازماني در قرن 21 مرداد 82
مديريت استراتژيك مرداد 82
ارتباطات انساني و سازماني مرداد 82
خلاقيت و نوآوري در سازمان شهريور 82
آشنايي با زبان‌هاي برنامه‌نويسي پيشرفته شهريور82
سيستم‌هاي معين تصميم گيري و خبره آبان 82
مهندسي صرفه جويي هزينه آبان 82
علم مديريت فازي آذر 82
مديريت منابع اطلاعاتي آذر 82
يادگيري سازماني آذر 82
سيستم‌هاي مديريت بانك‌هاي اطلاعاتي دي 82
مديريت استراتژيك و دولت الكترونيك دي 82
بهره‌وري مديريت مالي دي 82
بهره‌وري مديريت روابط عمومي و ارتباطات دي 82
مديريت ترازنامه و مديريت دارايي‌ها بهمن 82
SPSS بهمن 82
مديريت خلاقيت و نوآوري بهمن 82
بهره‌وري اداري بهمن 82
مهارتهاي حل مسأله بهمن 82
روش شناسي ايجاد سيستم‌هاي اطلاعاتي
فناوري اطلاعات
پژوهش عملياتي ارديبهشت 83
مديريت سرمايه‌گذاري ارديبهشت 83
روش شناسي و ايجاد سيستم‌هاي اطلاعاتي خرداد 83
بهره‌وري اداري خرداد 83
مشتري‌مداري خرداد 83
مديريت سرمايه در گردش خرداد 83
مديريت تفكر استراتژيك تير 83
تحول استراتژيك تير 83
فناوري اطلاعات تير83
بازاريابي ويژه صنعت بانكداري شهريور 83
مشتري مداري ويژه صنعت بانكداري شهريور 83
تصميم گيري در شرايط ابهام شهريور 83
طراحي سازمان‌هاي متناسب عصر اطلاعات آبان 83
كامپيوتر براي مديران اتاق بازرگاني آبان 83
سيستم اطلاعات مديريت MIS آبان 83
مهارت‌هاي حل مسأله آبان 83
خلاقيت براي دانشكده فني و مهندسي دي 83
تصميم گيريهاي كاربردي بهمن 83
استراتژيك ويژه مديران ارشد و مياني بهمن 83
شايعه حل مسأله بهمن 83
مديريت قراردادها و تداركات
سيستم مديريت بانك اطلاعاتي
فنون پيش بيني مديران
مكاتبات تجاري به زبان انگليسي
سيستم‌هاي اطلاعات مديريت سازمان و فن‌آوري
خلاقيت و نوآوري در سازمان
آشنايي با اصول برنامه‌ريزي و مديريت كسب و كارهاي كوچك
آشنايي با چگونگي خلق ارزش و جذب منابع مالي
آشنايي با اصول نوآوري و ايده‌يابي
آمار و كاربرد آن در مديريت
طراحي سازمان‌هاي متناسب با عصر اطلاعات
مديريت استراتژيك(براي مديران و كارشناسان موسسه مالي و اعتباري قوامين)
علم مديريت فازي (FMS)
مهارتهاي تصميم‌گيري چند معياره
مديريت سبز ارديبهشت 84
مديريت استراتژيك خرداد84
تفكر استراتژيك خرداد 84
رهبري و مديريت تحول در سازمان خرداد 84
مديريت بازاريابي خرداد 84
روش‌هاي حل مسأله و مسأله‌يابي شهريور 84
تكنيك‌هاي خلاقيت شهريور 84
تيم‌سازي و شيوه‌هاي كار گروهي آبان 84
بهره‌وري نيروي انساني آبان 84
بازاريابي ويژه صنعت بانكداري آبان 84
مشتري مداري كليد حياتي موفقيت آبان 84
تفكر سيستمي آذر 84
اصول رهبري در سازمان آذر 84
فرهنگ سازماني دي 84
رهبري و مديريت تحول در سازمان دي84
مديريت زمان دي 84
مسأله‌يابي و تكنيك‌هاي حل مسأله
مديريت استراتژيك
برنامه‌ريزي و مديريت استراتژيك
رهبري و مديريت تحول در سازمان بهمن 84
مديريت زمان بهمن 84
خلاقيت و نوآوري در سازمان اسفند 84
ارتباطات انساني و سازماني اسفند 84
تيم سازي و شيوه‌هاي كار گروهي اسفند 84
مديريت بحران اسفند 84
ارتباطات سازماني اسفند 84
مديريت بهره‌وري و ارزيابي عملكرد سازماني اسفند 84
تفكر و مديريت استراتژيك
مديريت استراتژيك
رهبري و مديريت تحول
تيم سازي و شيوه‌هاي كار گروهي فروردين 85
بازاريابي ويژه صنعت بانكداري فروردين 85
مديريت و رهبري در سازمان ارديبهشت 85
نگرش سيستمي در سازمان ارديبهشت 85
مديريت مشاركتي خرداد 85
مديريت پروژه مرداد 85
طرح تكريم ارباب رجوع كاركنان شهريور 85
مديريت مالي و سيستم‌هاي نوين مديريت كاهش هزينه‌ها شهريور 85
تفكر و مديريت استراتژيك در سازمان شهريور 85
مديريت مالي و سرمايه‌گذاري شهريور 85
مديريت بهره‌وري دي85
مستندسازي تجربيات مديران بهمن ماه 85
بهبود مستمر دي ماه 85
شاخص‌هاي اندازه‌گيري و روش‌هاي بهبود بهره‌وري بهمن ماه 85
مديريت پروژه به همراه پياده‌سازي نرم‌افزار MSP بهمن ماه 85
چرخه بهره‌وري اسفند ماه 85
روش‌هاي ارزيابي، سنجش و مديريت عملكرد اسفند ماه 85
مديريت دانش خرداد ماه 86
مديريت بهره‌وري تير ماه 86
آشنايي با مباني قانون و شيوه‌ها و راهكارهاي اجرايي خصوصي‌سازي مرداد ماه 86
آشنايي با ويژگي‌هاي برجسته مديران برتر دنيا آبان ماه 86
تصميم گيري كاربردي براي مديران آبان ماه 86
مهندسي مجدد فرآيندهاي سازماني آبان ماه 86
مديريت پروژه همراه با پياده‌سازي نرم افزارMSP آبان ماه 86
تصميم گيري و كاربردهاي آن در سازمان آبان ماه 86
استقرار سيستم سنجش بهره‌وري آذر ماه 86
مديريت بهره‌وري آذرماه 86
منطق فازي آذر ماه 86
فنون سنجش و ارزيابي عملكرد آذر ماه 86
مديريت استراتژيك منابع انساني دي ماه 86
استقرار نظام‌هاي مديريت كيفيت بهمن ماه 86
نقش ICT در مديريت تير ماه 87
مشتري مداري (آشنايي شركت‌كنندگان با شيوه‌هاي مختلف مشتري ‌مداري) مرداد ماه 87
"برنامه‌ريزي و مديريت استراتژيك" دي ماه 87
مديريت و رهبري تحول در سازمان دي ماه 87
بهره‌وري سرمايه با رويكرد عملياتي بهمن ماه 87
آشنايي با روش‌ها و فنون كار بهمن ماه 87
وظايف و نقش‌هاي سرپرستي بهمن ماه 87
رفتار سازماني بهمن 87
مديريت پروژه بهمن 87
مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي بهمن 87
بهره‌وري توسعه منابع انساني 25/2/88 ? 24
مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي 1388
مهندسي و صرفه‌جويي هزينه 16 و 17 دي 1388
راهبردهاي آموزش و توان افزايي بهمن ماه 1388
مديريت تعارض و فنون مذاكره بهمن ماه 1388
مديريت بهره‌وري 1388
مهندسي مجدد فرايندها 1388
مديريت كيفيت 1388
مديريت رضايت مشتريان 1388
مديريت و مهندسي ارزش 1388
مهارت‌هاي ارتباطي 1388
اصلاح الگوي مصرف 1/9/88
مديريت تعارض و فنون مذاكره دي ماه 1388
انگيزش در كار دي ماه 1388
توان افزايي دي ماه 1388
اصلاح الگوي مصرف 1/9/88
مديريت استراتژيك 19/1/89
ارتباط IT با دولت 19/1/89
اصول بازاريابي و بازرگاني 25/1/89
معماري فناوري اطلاعات 26/1/89
مديريت بودجه و تحليل‌هاي مالي 26/1/89
مديريت پروژه 26/1/89
تفكر سيستمي 26/1/89
مديريت تحول 2/2/89
مديريت سرمايه‌هاي انساني 2/2/89
تئوري‌هاي سازمان و رويكردهاي نوين 2/2/89
مديريت بحران 9/2/89
مديريت زمان 9/2/89
مديريت دانش 9/2/89
مديريت اسلامي 9/2/89
مديريت منابع انساني 19/3/89
مديريت منابع انساني 2/4/89
مديريت منابع انساني 2/4/89
مديريت و استراتژي بهره‌وري در خدمات 6/4/89
مديريت منابع انساني 16/4/89
مديريت منابع انساني 16/4/89
مديريت و استراتژي بهره‌وري 20/4/89
مديريت و استراتژي بهره‌وري 20/4/89
مديريت منابع انساني 23/4/89
مديريت منابع انساني 23/4/89
مديريت و استراتژي بهره‌وري 27/4/89
مديريت و استراتژي بهره‌وري 27/4/89
مديريت منابع انساني 30/4/89
مديريت منابع انساني 30/4/89
مديريت و استراتژي بهره‌وري در خدمات 10/5/89
مديريت و استراتژي بهره‌وري در خدمات 10/5/89
مديريت منابع انساني 13/5/89
مديريت و استراتژي بهره‌وري 17/5/89
مديريت و استراتژي بهره‌وري(در شركت ايساكو در شهر رشت) 17/5/89
مديريت بهره‌وري آبان ماه سال 1389
مديريت خريد و سفارشات دي ماه سال 1389
مديريت منابع انساني 13/10/89
مديريت و استراتژي بهره‌وري در خدمات 20/10/89
مديريت منابع انساني 27/10/89
مديريت و استراتژي بهره‌وري 3/11/89
مديريت منابع انساني 11/11/89
مديريت و استراتژي بهره‌وري 18/11/89
مديريت منابع انساني 25/11/89
مديريت و استراتژي بهره‌وري در خدمات 9/12/89
مديريت موثر وقت 13/10/89
فنون اداره جلسات 14/10/89
مديريت دانش 27/10/89
تفكر سيستمي 16/11/89
رويكرد نوين مديريت دولتي 28/11/89
انديشه هاي نو در مديريت 29/11/89
برنامه‌ريزي و مديريت استراتژيك 12/10/89
رفتار سازماني 9/10/89
رفتار سازماني 16/10/89
تحول سازماني 8/7/89
مديريت روابط با مشتري 8/7/89
بازاريابي بين المللي 8/7/89
مديريت فناوري اطلاعات 15/7/89
مهندسي مجدد 15/7/89
مديريت و استراتژي بهره‌وري 29/4/90
مديريت منابع انساني 28/4/90
مديريت منابع انساني 2/5/90
مديريت منابع انساني 2/5/90
مديريت و استراتژي بهره‌وري در خدمات 2/5/90
مديريت و استراتژي بهره‌وري در خدمات 4/5/90
مديريت و استراتژي بهره‌وري در خدمات 4/5/90
مديريت منابع انساني 4/5/90
مديريت منابع انساني 5/5/90
مديريت و استراتژي بهره‌وري در خدمات 8/5/90
مديريت منابع انساني 8/5/90
مديريت و استراتژي بهره‌وري در خدمات 8/5/90
مديريت و استراتژي بهره‌وري در خدمات 22/6/90
مديريت منابع انساني 15/6/90
سيستم‌هاي مديريت كاهش هزينه 25/9/90
مديريت و استراتژي بهره‌وري در خدمات 29/10/90
مديريت منابع انساني 11/11/90
مديريت تغيير بهمن ماه سال 90
تصميم گيري و حل مسأله 9/11/90
فنون بهبود روش‌ها و سيستم‌ها 23/11/90
مشتري مداري 21/2/91
رهبري و مديريت تحول 25/3/91
مديريت دانش در صنعت بانكداري 26/4/91
مديريت بازار 27/4/91
مديريت و استراتژي بهره‌وري 14/6/91
مديريت منابع انساني 19/6/91
مديريت منابع انساني 3/7/91
مديريت و استراتژي بهره‌وري در خدمات 11/7/91
مديريت منابع انساني 1/8/91
مديريت و استراتژي بهره‌وري در خدمات 9/8/91
مديريت و استراتژي بهره‌وري در خدمات 12/10/91
مديريت منابع انساني 16/10/91
تكنيكهاي انعطاف پذيري شركتها و موفقيت در بازارهاي پرتلاطم 5/11/91
الگوهاي نوين سخنراني حرفه اي 12/2/92
مديريت دانش 30/3/92
مديريت ارتباط با مشتري 24/5/92
مديريت رهبري و مديريت تحول 21/6/92
مديريت رهبري مهر ماه سال 1392
مديريت رهبري دي ماه سال 1392
مديريت و استراتژي بهره‌وري در خدمات 14/10/92
مديريت منابع انساني 15/10/92
مديريت و استراتژي بهره‌وري در خدمات 25/10/92
مديريت منابع انساني 25/10/92
مديريت و استراتژي بهره‌وري در خدمات 2/11/92
مديريت بهره وري 5/11/92
مديريت منابع انساني 7/11/92
مديريت و استراتژي بهره‌وري در خدمات 19/11/92