برگزار شده


 

نياز جامعة علمي به آموزش‌هاي تخصصي در حوزة زبان وادبيات فارسي اين مركز را بر آن داشت تا به منظور تقويت مهارتهاي ويرايشي و نگارشي پژوهشگران، دانشجويان و كاركنان پژوهشي و اداري سازمانها و نهادهاي دولتي و غيردولتي، دوره‌‌هاي آموزشي زير را با بهره گرفتن از توان و تجربه علمي اعضاء هيأت علمي دانشگاه برگزار كند:
نقد ادبي، تحليل داستان و رمان، مكاتبات اداري، ويراستاري، ويرايش ترجمه، گزارش‌نويسي، مهارت‌هاي نگارشي در تبليغات و بازاريابي، روزنامه‌نگاري، نگارش متون علمي، مكاتبات تجاري و بازرگاني، آشنايي با مباني و روش‌هاي تحقيق، نگارش خلاق، مهارتهاي نگارشي در روابط عمومي، آموزش زبان‌هاي باستاني، دوره‌هاي آموزش زبان فارسي (ويژه زبان آموزان غيرايراني)<ذق />ذیلاً به معرفی کوتاه سه نوع از این دوره ها اشاره می شود: