رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
پژوهش هنر علي شيخ مهدي پژوهش هنر دانشيار مشاهده مشاهده
پژوهش هنر اميرحسن ندائي پژوهش هنر استاديار مشاهده مشاهده
پژوهش هنر سيدنجم الدين اميرشاه كرمي تصوير متحرك استاديار مشاهده مشاهده
پژوهش هنر سيدمصطفي مختابادامرئي تئاتروفيلم استاد مشاهده مشاهده
پژوهش هنر رضا افهمي پژوهش هنر دانشيار مشاهده مشاهده
پژوهش هنر محمدعلي صفورا پژوهش هنر استاديار مشاهده مشاهده
پژوهش هنر محمدجعفر يوسفيان كناري پژوهش هنر دانشيار مشاهده مشاهده
پژوهش هنر مهدي كشاورز افشار پژوهش هنر استاديار مشاهده مشاهده
پژوهش هنر - پرديس دانشگاهي - آزمون علي شيخ مهدي پژوهش هنر دانشيار مشاهده مشاهده
پژوهش هنر - پرديس دانشگاهي - آزمون اميرحسن ندائي پژوهش هنر استاديار مشاهده مشاهده
پژوهش هنر - پرديس دانشگاهي - آزمون سيدنجم الدين اميرشاه كرمي تصوير متحرك استاديار مشاهده مشاهده
پژوهش هنر - پرديس دانشگاهي - آزمون سيدمصطفي مختابادامرئي تئاتروفيلم استاد مشاهده مشاهده
پژوهش هنر - پرديس دانشگاهي - آزمون رضا افهمي پژوهش هنر دانشيار مشاهده مشاهده
پژوهش هنر - پرديس دانشگاهي - آزمون محمدعلي صفورا پژوهش هنر استاديار مشاهده مشاهده
پژوهش هنر - پرديس دانشگاهي - آزمون محمدجعفر يوسفيان كناري پژوهش هنر دانشيار مشاهده مشاهده
پژوهش هنر - پرديس دانشگاهي - آزمون مهدي كشاورز افشار پژوهش هنر استاديار مشاهده مشاهده
شهرسازي احسان رنجبر معماري استاديار مشاهده مشاهده
شهرسازي محمدرضا پورجعفر معماري وبرنامه ريزي شهري استاد مشاهده مشاهده
شهرسازي هاشم داداش پور برنامه ريزي شهري و منطقه اي دانشيار مشاهده مشاهده
شهرسازي مجتبي رفيعيان جغرافيا - شهري استاد مشاهده مشاهده
شهرسازي سيدعلي صفوي طراحي شهري استاديار مشاهده مشاهده
شهرسازي حميد رضا صارمي شهرسازي دانشيار مشاهده مشاهده
شهرسازي سيدمهدي خاتمي شهرسازي - طراحي شهري استاديار مشاهده مشاهده
شهرسازي - پرديس دانشگاهي - آزمون احسان رنجبر معماري استاديار مشاهده مشاهده
شهرسازي - پرديس دانشگاهي - آزمون محمدرضا پورجعفر معماري وبرنامه ريزي شهري استاد مشاهده مشاهده
شهرسازي - پرديس دانشگاهي - آزمون هاشم داداش پور برنامه ريزي شهري و منطقه اي دانشيار مشاهده مشاهده
شهرسازي - پرديس دانشگاهي - آزمون مجتبي رفيعيان جغرافيا - شهري استاد مشاهده مشاهده
شهرسازي - پرديس دانشگاهي - آزمون سيدعلي صفوي طراحي شهري استاديار مشاهده مشاهده
شهرسازي - پرديس دانشگاهي - آزمون حميد رضا صارمي شهرسازي دانشيار مشاهده مشاهده
شهرسازي - پرديس دانشگاهي - آزمون سيدمهدي خاتمي شهرسازي - طراحي شهري استاديار مشاهده مشاهده
مديريت پروژه و ساخت محمدحسين صبحيه مهندسي عمران (مديريت پروژه ) دانشيار مشاهده مشاهده
مديريت پروژه و ساخت مجتبي عزيزي مديريت پروژه و ساخت استاديار مشاهده مشاهده
مديريت پروژه و ساخت احسان اله اشتهارديان مهندسي عمران - مهندسي مديريت ساخت دانشيار مشاهده مشاهده
مديريت پروژه و ساخت هاني اربابي مديريت پروژه و ساخت استاديار مشاهده مشاهده
مديريت پروژه و ساخت - پرديس دانشگاهي - آزمون محمدحسين صبحيه مهندسي عمران (مديريت پروژه ) دانشيار مشاهده مشاهده
مديريت پروژه و ساخت - پرديس دانشگاهي - آزمون مجتبي عزيزي مديريت پروژه و ساخت استاديار مشاهده مشاهده
مديريت پروژه و ساخت - پرديس دانشگاهي - آزمون احسان اله اشتهارديان مهندسي عمران - مهندسي مديريت ساخت دانشيار مشاهده مشاهده
مديريت پروژه و ساخت - پرديس دانشگاهي - آزمون هاني اربابي مديريت پروژه و ساخت استاديار مشاهده مشاهده
معماري مجتبي انصاري معماري دانشيار مشاهده مشاهده
معماري مهدي حقيقت بين پژوهش هنر استاديار مشاهده مشاهده
معماري محمدرضا بمانيان معماري استاد مشاهده مشاهده
معماري محمدجواد مهدوي نژاد معماري استاد مشاهده مشاهده
معماري - پرديس دانشگاهي - آزمون مجتبي انصاري معماري دانشيار مشاهده مشاهده
معماري - پرديس دانشگاهي - آزمون محمدرضا بمانيان معماري استاد مشاهده مشاهده
معماري - پرديس دانشگاهي - آزمون محمدجواد مهدوي نژاد معماري استاد مشاهده مشاهده
معماري منظر مجتبي انصاري معماري دانشيار مشاهده مشاهده
معماري منظر مهدي حقيقت بين پژوهش هنر استاديار مشاهده مشاهده
معماري منظر كيانوش سوزنچي علوم محيط زيست استاديار مشاهده مشاهده
معماري منظر - پرديس دانشگاهي - آزمون مجتبي انصاري معماري دانشيار مشاهده مشاهده
معماري منظر - پرديس دانشگاهي - آزمون مهدي حقيقت بين پژوهش هنر استاديار مشاهده مشاهده
معماري منظر - پرديس دانشگاهي - آزمون كيانوش سوزنچي علوم محيط زيست استاديار مشاهده مشاهده
هنرهاي اسلامي علي شيخ مهدي پژوهش هنر دانشيار مشاهده مشاهده
هنرهاي اسلامي محمدكاظم حسن وند نقاشي دانشيار مشاهده مشاهده
هنرهاي اسلامي سيد ابوتراب احمدپناه پژوهش هنر استاديار مشاهده مشاهده
هنرهاي اسلامي فهيمه زارع زاده پژوهش هنر استاديار مشاهده مشاهده