آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي محمدرضا انصاري تبدیل انرژی استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي هادي پاسدار شهري تبدیل انرژی استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي علي جعفريان دهكردي تبدیل انرژی دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي قاسم حيدري نژاد تبدیل انرژی استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي حسن خالقي تبدیل انرژی دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي محمد ضابطيان طرقي تبدیل انرژی استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي كيومرث مظاهري بادي تبدیل انرژی استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي مهدي معرفت تبدیل انرژی استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي محمد مهدي هيهات تبدیل انرژی استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - ساخت و توليد داود اكبري ساخت وتوليد استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - ساخت و توليد اميرحسين بهروش ساخت و توليد استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - ساخت و توليد يوسف حجت ساخت و توليد دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - ساخت و توليد محمدحسين صادقي ساخت و توليد استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - ساخت و توليد محمد مهدي عاقلي حاجي آبادي ساخت و تولید استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - ساخت و توليد محمد رضا كرفي ساخت و تولید استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - ساخت و توليد محمد گلزار ساخت وتوليد دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - ساخت و توليد حسن مسلمي نائيني ساخت و توليد استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - ساخت و توليد محمدجواد ناطق ساخت وتوليد استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي سيامك اسماعيل زاده خادم طراحی ¬کاربردی استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي غلامحسين رحيمي شعرباف مقدس طراحی کاربردی استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي اكبر علي بيگلو طراحی¬ کاربردی استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي محمدرضا قضاوي خوراسگاني طراحی کاربردی دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي غلامحسين لياقت طراحی کاربردی استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي مجيد محمدي مقدم طراحی ¬کاربردی استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي (زمينه ديناميك، كنترل و ارتعاشات) سيامك اسماعيل زاده خادم طراحی ¬کاربردی استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي (زمينه ديناميك، كنترل و ارتعاشات) غلامحسين رحيمي شعرباف مقدس طراحی کاربردی استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي (زمينه ديناميك، كنترل و ارتعاشات) اكبر علي بيگلو طراحی¬ کاربردی استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي (زمينه ديناميك، كنترل و ارتعاشات) محمدرضا قضاوي خوراسگاني طراحی کاربردی دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي (زمينه ديناميك، كنترل و ارتعاشات) غلامحسين لياقت طراحی کاربردی استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي (زمينه ديناميك، كنترل و ارتعاشات) مجيد محمدي مقدم طراحی ¬کاربردی استاد مشاهده مشاهده
مهندسي هوا فضا - آئروديناميك مسعود ابراهيمي كچويي دینامیک پرواز و کنترل استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي هوا فضا - آئروديناميك فتح اله امي پیشرانش استاد مشاهده مشاهده
مهندسي هوا فضا - آئروديناميك سيدحميد جلالي نائيني دینامیک پرواز و کنترل استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي هوا فضا - آئروديناميك امين فرخ آبادي طراحی سازه¬های هوافضایی استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي هوا فضا - آئروديناميك بهزاد قديري دهكردي آیرودینامیک استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي هوا فضا - آئروديناميك سعيد كريميان علي آبادي آیرودینامیک استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي هوا فضا - آئروديناميك مجيد ميرزائي طراحی سازه های هوافضایی دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي هوا فضا - جلوبرندگي مسعود ابراهيمي كچويي دینامیک پرواز و کنترل استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي هوا فضا - جلوبرندگي فتح اله امي پیشرانش استاد مشاهده مشاهده
مهندسي هوا فضا - جلوبرندگي سيدحميد جلالي نائيني دینامیک پرواز و کنترل استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي هوا فضا - جلوبرندگي امين فرخ آبادي طراحی سازه¬های هوافضایی استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي هوا فضا - جلوبرندگي بهزاد قديري دهكردي آیرودینامیک استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي هوا فضا - جلوبرندگي سعيد كريميان علي آبادي آیرودینامیک استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي هوا فضا - جلوبرندگي مجيد ميرزائي طراحی سازه های هوافضایی دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي هوا فضا - ديناميك پرواز و كنترل مسعود ابراهيمي كچويي دینامیک پرواز و کنترل استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي هوا فضا - ديناميك پرواز و كنترل فتح اله امي پیشرانش استاد مشاهده مشاهده
مهندسي هوا فضا - ديناميك پرواز و كنترل سيدحميد جلالي نائيني دینامیک پرواز و کنترل استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي هوا فضا - ديناميك پرواز و كنترل امين فرخ آبادي طراحی سازه¬های هوافضایی استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي هوا فضا - ديناميك پرواز و كنترل بهزاد قديري دهكردي آیرودینامیک استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي هوا فضا - ديناميك پرواز و كنترل سعيد كريميان علي آبادي آیرودینامیک استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي هوا فضا - ديناميك پرواز و كنترل مجيد ميرزائي طراحی سازه های هوافضایی دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي هوا فضا - سازه هاي هوايي مسعود ابراهيمي كچويي دینامیک پرواز و کنترل استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي هوا فضا - سازه هاي هوايي فتح اله امي پیشرانش استاد مشاهده مشاهده
مهندسي هوا فضا - سازه هاي هوايي سيدحميد جلالي نائيني دینامیک پرواز و کنترل استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي هوا فضا - سازه هاي هوايي امين فرخ آبادي طراحی سازه¬های هوافضایی استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي هوا فضا - سازه هاي هوايي بهزاد قديري دهكردي آیرودینامیک استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي هوا فضا - سازه هاي هوايي سعيد كريميان علي آبادي آیرودینامیک استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي هوا فضا - سازه هاي هوايي مجيد ميرزائي طراحی سازه های هوافضایی دانشيار مشاهده مشاهده