رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي كيومرث مظاهري بادي مهندسي مكانيك استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي حسن خالقي مهندسي مكانيك دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي قاسم حيدري نژاد مهندسي مكانيك استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي محمدرضا انصاري مهندسي علوم مكانيك استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي علي جعفريان دهكردي مهندسي مكانيك دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي مهدي معرفت مهندسي مكانيك استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي هادي پاسدار شهري مهندسي مكانيك - تبديل انرژي دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي محمد مهدي هيهات مهندسي مكانيك - تبديل انرژي دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي رضا مداحيان مهندسي مكانيك - تبديل انرژي دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي محمد ضابطيان طرقي مهندسي مكانيك دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي - پرديس دانشگاهي - آزمون كيومرث مظاهري بادي مهندسي مكانيك استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي - پرديس دانشگاهي - آزمون حسن خالقي مهندسي مكانيك دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي - پرديس دانشگاهي - آزمون قاسم حيدري نژاد مهندسي مكانيك استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي - پرديس دانشگاهي - آزمون محمدرضا انصاري مهندسي علوم مكانيك استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي - پرديس دانشگاهي - آزمون علي جعفريان دهكردي مهندسي مكانيك دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي - پرديس دانشگاهي - آزمون مهدي معرفت مهندسي مكانيك استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي - پرديس دانشگاهي - آزمون هادي پاسدار شهري مهندسي مكانيك - تبديل انرژي دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي - پرديس دانشگاهي - آزمون محمد مهدي هيهات مهندسي مكانيك - تبديل انرژي دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي - پرديس دانشگاهي - آزمون رضا مداحيان مهندسي مكانيك - تبديل انرژي دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي - پرديس دانشگاهي - آزمون محمد ضابطيان طرقي مهندسي مكانيك دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - ساخت و توليد يوسف حجت مهندسي مكانيك استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - ساخت و توليد اميرحسين بهروش مهندسي مكانيك استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - ساخت و توليد حسن مسلمي نائيني مهندسي مكانيك - ساخت و توليد استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - ساخت و توليد محمد گلزار مهندسي مكانيك دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - ساخت و توليد محمد رضا كرفي مهندسي مكانيك - ساخت و توليد استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - ساخت و توليد داود اكبري مهندسي مكانيك - ساخت و توليد استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - ساخت و توليد - پرديس دانشگاهي - آزمون يوسف حجت مهندسي مكانيك استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - ساخت و توليد - پرديس دانشگاهي - آزمون اميرحسين بهروش مهندسي مكانيك استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - ساخت و توليد - پرديس دانشگاهي - آزمون حسن مسلمي نائيني مهندسي مكانيك - ساخت و توليد استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - ساخت و توليد - پرديس دانشگاهي - آزمون محمد گلزار مهندسي مكانيك دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - ساخت و توليد - پرديس دانشگاهي - آزمون محمد رضا كرفي مهندسي مكانيك - ساخت و توليد استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - ساخت و توليد - پرديس دانشگاهي - آزمون داود اكبري مهندسي مكانيك - ساخت و توليد استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي اكبر علي بيگلو مهندسي مكانيك استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي غلامحسين رحيمي شعرباف مقدس مهندسي مكانيك - طراحي جامدات استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي غلامحسين لياقت مهندسي مكانيك استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي حامد احمدي مهندسي مكانيك استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي - پرديس دانشگاهي - آزمون اكبر علي بيگلو مهندسي مكانيك استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي - پرديس دانشگاهي - آزمون غلامحسين رحيمي شعرباف مقدس مهندسي مكانيك - طراحي جامدات استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي - پرديس دانشگاهي - آزمون غلامحسين لياقت مهندسي مكانيك استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي - پرديس دانشگاهي - آزمون حامد احمدي مهندسي مكانيك استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي (زمينه ديناميك، كنترل و ارتعاشات) مجيد محمدي مقدم مهندسي مكانيك استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي (زمينه ديناميك، كنترل و ارتعاشات) محمدرضا قضاوي خوراسگاني مهندسي مكانيك استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي (زمينه ديناميك، كنترل و ارتعاشات) مجيد ساده دل استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي (زمينه ديناميك، كنترل و ارتعاشات) مرتضي كارآموز مهدي آبادي مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي (زمينه ديناميك، كنترل و ارتعاشات) استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي (زمينه ديناميك، كنترل و ارتعاشات) - پرديس دانشگاهي - آزمون مجيد محمدي مقدم مهندسي مكانيك استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي (زمينه ديناميك، كنترل و ارتعاشات) - پرديس دانشگاهي - آزمون محمدرضا قضاوي خوراسگاني مهندسي مكانيك استاد مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي (زمينه ديناميك، كنترل و ارتعاشات) - پرديس دانشگاهي - آزمون مجيد ساده دل استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي (زمينه ديناميك، كنترل و ارتعاشات) - پرديس دانشگاهي - آزمون مرتضي كارآموز مهدي آبادي مهندسي مكانيك - طراحي كاربردي (زمينه ديناميك، كنترل و ارتعاشات) استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي هوا فضا - آئروديناميك سعيد كريميان علي آبادي مهندسي هوا فضا استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي هوا فضا - آئروديناميك - پرديس دانشگاهي - آزمون سعيد كريميان علي آبادي مهندسي هوا فضا استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي هوا فضا - جلوبرندگي فتح اله امي مهندسي مكانيك استاد مشاهده مشاهده
مهندسي هوا فضا - جلوبرندگي - پرديس دانشگاهي - آزمون فتح اله امي مهندسي مكانيك استاد مشاهده مشاهده
مهندسي هوا فضا - ديناميك پرواز و كنترل سيدحميد جلالي نائيني مهندسي هوا فضا - ديناميك پرواز و كنترل دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي هوا فضا - ديناميك پرواز و كنترل مسعود ابراهيمي كچويي مهندسي هوا فضا - ديناميك پرواز و كنترل دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي هوا فضا - ديناميك پرواز و كنترل - پرديس دانشگاهي - آزمون سيدحميد جلالي نائيني مهندسي هوا فضا - ديناميك پرواز و كنترل دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي هوا فضا - ديناميك پرواز و كنترل - پرديس دانشگاهي - آزمون مسعود ابراهيمي كچويي مهندسي هوا فضا - ديناميك پرواز و كنترل دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي هوا فضا - سازه هاي هوايي امين فرخ آبادي مهندسي هوا فضا - سازه هاي هوايي دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي هوا فضا - سازه هاي هوايي فاطمه السادات علوي اندراجمي استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي هوا فضا - سازه هاي هوايي - پرديس دانشگاهي - آزمون امين فرخ آبادي مهندسي هوا فضا - سازه هاي هوايي دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي هوا فضا - سازه هاي هوايي - پرديس دانشگاهي - آزمون فاطمه السادات علوي اندراجمي استاديار مشاهده مشاهده