آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
مهندسي عمران - حمل و نقل محمود صفارزاده مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل ونقل استاد مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - حمل و نقل اميررضا ممدوحي مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل ونقل دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - راه و ترابري امين ميرزا بروجرديان مهندسی عمران- راه و ترابری استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - راه و ترابري ابوالفضل حسني مهندسی عمران- راه و ترابری استاد مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - راه و ترابري امير كاووسي مهندسی عمران- راه و ترابری استاد مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - ژئوتكنيك احمدعلي فخيمي مهندسی عمران- ژئوتکنیک دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - ژئوتكنيك علي اكبر گلشني مهندسي عمران - خاك و پي استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - ژئوتكنيك محمد نوروزعليايي مهندسي عمران – خاك و پي استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - سازه علي اكبر آقاكوچك عمران – سازه استاد مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - سازه حامد خضر زاده عمران- سازه استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - سازه ابوالفضل عرب زاده عمران- سازه دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي محمدتقي احمدي مهندسی عمران- مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی استاد مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي محمد عالم باقري مهندسی عمران / مهندسی سازه و زلزله استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - مهندسي زلزله مسعود سلطاني محمدي مهندسی سازه و زلزله دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - مهندسي زلزله حمزه شكيب دینامیک سازه و مهندسی زلزله استاد مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - مهندسي محيط زيست بيتا آيتي مهندسي عمران(مهندسی محيط زيست) دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - مهندسي محيط زيست محمد مهدي رجبي عمران- محیط زیست استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - مهندسي محيط زيست حسين گنجي دوست مهندسي عمران(مهندسی محيط زيست) استاد مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - مهندسي محيط زيست نادر مختاراني مهندسی عمران(مهندسی محیط زیست) دانشيار مشاهده مشاهده