رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
مهندسي عمران - حمل و نقل اميررضا ممدوحي مهندسي عمران - برنامه ريزي حمل و نقل دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - حمل و نقل محمود صفارزاده مهندسي عمران استاد مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - حمل و نقل سيد احسان سيد ابريشمي مهندسي عمران - برنامه ريزي حمل و نقل دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - راه و ترابري اميررضا ممدوحي مهندسي عمران - برنامه ريزي حمل و نقل دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - راه و ترابري امير كاووسي مهندسي عمران - راه وساختمان استاد مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - راه و ترابري ابوالفضل حسنی مهندسي عمران - راه وساختمان استاد مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - راه و ترابري امين ميرزا بروجرديان مهندسي عمران، راه و ترابري دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - ژئوتكنيك محمود يزداني مهندسي عمران استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - ژئوتكنيك علي اكبر گلشني مهندسي عمران ، مكانيك خاك و پي دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - ژئوتكنيك محمد نوروزعليايي مهندسي عمران، ژئوتكنيك استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - ژئوتكنيك احمدعلي فخيمي مهندسي عمران - ژئوتكنيك استاد مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - سازه مسعود سلطاني محمدي مهندسي عمران ، سازه استاد مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - سازه شريف شاه بيك مهندسي عمران ، سازه دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - سازه حميد محرمي مهندسي عمران - راه وساختمان استاد مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - سازه علي اكبر آقاكوچك مهندسي عمران ، سازه هاي دريايي استاد مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - سازه عباسعلي تسنيمي مهندسي عمران - مهندسي سازه استاد مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - سازه ابوالفضل عرب زاده مهندسي عمران ، سازه دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - سازه حامد خضر زاده مهندسي عمران ، سازه استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - مهندسي زلزله مسعود سلطاني محمدي مهندسي عمران ، سازه استاد مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - مهندسي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي مهدي شفيعي فر مهندسي عمران استاد مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - مهندسي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي حسن اكبري مهندسي عمران ، سازه هاي دريايي دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - مهندسي محيط زيست حسين گنجي دوست مهندسي عمران استاد مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - مهندسي محيط زيست نادر مختاراني مهندسي عمران ، مهندسي محيط زيست دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - مهندسي محيط زيست بيتا آيتي مهندسي عمران ، مهندسي محيط زيست دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - مهندسي محيط زيست سميه سيما مهندسي عمران - مهندسي آب استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - مهندسي محيط زيست محمد مهدي رجبي مهندسي عمران استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - مهندسي و مديريت منابع آب فرزين نصيري صالح مهندسي عمران استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي عمران - مهندسي و مديريت منابع آب سميه سيما مهندسي عمران - مهندسي آب استاديار مشاهده مشاهده