متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم مهسا معتمدی: گروه مهندسی فرایند

خلاصه خبر: جذب سطحی به منظور حذف نیکل از محلول آبی بوسیله جاذب اصلاح شده با منیزیم

  • عنوان: جذب سطحی به منظور حذف نیکل از محلول آبی بوسیله جاذب اصلاح شده با منیزیم
  • ارائه‌کننده: مهسا معتمدی
  • استاد راهنما: دکتر حسن پهلوانزاده
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر رامین کریم زاده
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر محمد حسن خانی
  • استاد مشاور اول: دکتر مهرداد منطقیان
  • مکان: دانشکده فنی مهندسی، اتاق 601
  • تاریخ: 31/6/97
  • ساعت: 11:00

چکیدهدر این پژوهش کارایی زئولیت (3A) و زئولیت اصلاح شده بوسیله ی منیزیم هیدروکسید طی فرآیند شیمیایی به جهت حذف نیکل از محیط آبی مورد بررسی قرار گرفته است.ساختار زئولیت 3A و جاذب اصلاح شده توسط SEM ,FTIR ,XRD مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهایی چون غلظت اولیه نیکل،دز جاذب،pH محیط مایع، زمان تماس ودما بر میزان جذب تاثیر گذار است. در آزمایش های جذب نیکل از محلول آبی با افزایش نسبت منیزیم به جاذب، دز جاذب ، زمان تماس و دما و کاهش غلظت اولیه نیکل بازدهی جذب زیاد می شود. همچنین با افزایش pH تا 7 میزان جذب زیاد می شود اما بعد از 7 ثابت می ماند. شرایط بهینه برای جذب نیکل بر روی جاذب اصلاح شده نسبت 7/1 منیزیم هیدروکسید به جاذب، میزان 6/0 گرم جاذب در 50 میلی لیتر، pH برابر 7 و 240 دقیقه زمان تعادل بین جاذب و جذب شونده می باشد. بررسی سینتیک جذب نیکل توسط جاذب اصلاح شده و زئولیت3A نشان داد داده های آزمایشگاهی بهترین تطابق را با مدل شبه درجه دوم ، موریس وبر، الوویچ نشان دادند. همچنین 4 مدل هم دمای لانگمویر، فرندلیچ، داینین-رادشکویچ و تمکین برای بررسی مکانیسم فرآیند جذب نیکل بکار رفتند.دو مدل لانگمویر و فرندلیچ جذب نیکل را روی جاذب اصلاح شده به خوبی توصیف نمودند، با استفاده از مدل داینین رادشکویچ انرژی آزاد E برای انتقال یون در محلول به سطح جاذب kJ/mol 2/8 بدست آمد که بیانگر این است که مکانیسم این فرآیند شامل واکنش شیمیایی همراه با تبادل یون می باشد. هر 4 مدل تطابق قابل قبولی با داده های جذب نیکل روی زئولیت 3A نشان داده اند.در محدوده دمایی 25-45 درجه سانتی گراد متغیر های ترمودینامیکی G,∆H,∆S∆ به ترتیب kJ/molk173/0وkJ/mol 85/45و kJ/mol89/5-و28/7-و37/9- بدست آمد که خود به خودی و گرماگیر بودن جذب نیکل از محلول آبی توسط جاذب اصلاح شده را نشان داد.
کلمات کلیدیجذب سطحی، نیکل، زئولیت 3A، جاذب اصلاح شده، منیزیم هیدروکسید

31 شهریور 1397 / تعداد نمایش : 450