متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم فاطمه کوهفر - مهندسی بيوتكنولوژی

خلاصه خبر: استفاده از زیست‌نانوکامپوزیت‌های پلی‌ساکاریدی برای کاهش کلسترول و نمک

عنوان رساله:  استفاده از زیست‌نانوکامپوزیت‌های پلی‌ساکاریدی برای کاهش کلسترول و نمک
 

 • ارائه  کننده: فاطمه کوهفر
   
 •   استاد راهنما: دکتر سید عباس شجاع‌الساداتی
   
 •   استاد ناظر خارجی: : دکتر مریم تاج‌آبادی ابراهیمی
   
 •   استاد ناظر داخلی: دکتر فاطمه باقری
   
 • مکان: دانشکده مهندسی شیمی- کلاس P2
   
 •   تاریخ: 1396/06/22
   
 •  ساعت: 10:00


 چکیده

نمک‌های صفراوی ترکیبی از اسیدهای صفراوی با سدیم هستند که از اکسیداسیون کلسترول در کبد نیز به‌دست می‌آیند. افزایش این نمک‌های صفراوی باعث بیماری‌های متابولیکی می‌شود. کلسترول به عنوان چربی شایع در شریان‌های قلب رسوب کرده و بیماری‌های قلبی- عروقی را ایجاد می‌کند. جذب سطحی مناسب‌ترین فناوری برای حذف کلسترول و نمک صفراوی است. الیاف رژیمی محلول در آب دارای ظرفیت جذب بالایی برای کاهش کلسترول و نمک صفراوی از محیط هستند. در این پژوهش، زیست‌نانوکامپوزیت‌های تهیه شده از پکتین، نانوکیتین و نانولیگنوسلولز برای جذب کلسترول و نمک صفراوی بررسی شدند. با استفاده از روش طراحی مخلوط، زیست‌نانوکامپوزیت‌های مختلف طراحی شدند. نتایج حاصل از جذب کلسترول و نمک صفراوی با استفاده از زیست‌نانوکامپوزیت‌های طراحی شده، با تحلیل واریانس بررسی شدند. مدل‌های آماری معنی داری برای جذب کلسترول و نمک صفراوی به‌دست آمد؛ (05/0 p<). به طوری که، نتایج پیش‌بینی شده با نتایج آزمایشگاهی همبستگی خوبی داشتند. با استفاده از زیست‌نانوکامپوزیت بهینه با ترکیب درصد 52% پکتین، 31% نانولیگنوسلولز و 17% نانوکیتین، بیشینه جذب کلسترول و نمک‌های صفراوی به ترتیب 50/95% و 51/81% به‌دست آمد. ویژگی‌های ساختاری و شیمیایی زیست‌نانوکامپوزیت‌ و اجزای آن با استفاده از سنجش سطح ویژه (برونر امت و تلر (BET))، سنجش گرماسنجی روبشی حرارتی (DSC)، ریزبینی الکترونی روبشی (SEM)، نگاره¬سنجی تبدیل فوریه - فروسرخ (FTIR) و نگاره¬سنجی پراکنش پرتو ایکس (XRD) مطالعه شدند. از بین مدل‌های هم‌دما، مدل فروندلیچ برای بررسی جذب کلسترول و نمک صفراوی با استفاده از زیست‌نانوکامپوزیت پکتین - نانوکیتین - نانولیگنوسلولز برازش بهتری را از خود نشان داد. از طرفی، با بررسی سینتیک جذب با استفاده از مدل‌های درجه اول و شبه درجه دوم، مشخص شد که سینتیک جذب از مدل شبه درجه دوم پیروی می‌کند. زیست‌نانوکامپوزیت پکتین - نانولیگنوسلولز - نانوکیتین می‌تواند به عنوان افزودنی غذایی برای کاهش کلسترول و نمک‌های صفراوی محیط گوارش استفاده شود.

 کلمات کلیدی

کلسترول، نمک صفراوی، زیست‌نانوکامپوزیت، جذب سطحی.

 

 

21 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 1200