متن کامل خبر


 
جلسه دفاع : شهاب فرهودی - مهندسي نفت

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پايان نامه

عنوان رساله:  تحلیل پارامترهای میعانات تشکیل شده در اطراف جداره چاه از بازتفسیر داده‌های چاه‌آزمایی
 

 • ارائه  کننده: شهاب فرهودی
   
 •   استاد راهنما: دکتر سعید صادق نژاد
   
 •   استاد ناظر خارجی: دکتر سعید جمشیدی
   
 •   استاد ناظر داخلی: دکترعلی حق طلب
   
 •   استاد مشاور: امیرحسین سعیدی
   
 • مکان: دانشکده ی مهندسی شیمی، اتاق سمینار 1-
   
 •   تاریخ: 1396/03/07
   
 •  ساعت: 17:00


 چکیده

شناخت صحیح مخازن گازمیعانی امری ضروری قلمداد می‌شود و یکی از راه‌های ویژه ی شناخت، استفاده از روش‌های تحلیلی چاه‌آزمایی می‌باشد. در این مخازن در اثر تولید گاز و افت فشار چاه به زیر فشار نقطه شبنم موجب تشکیل میعانات در اطراف چاه می‌شود، حضور همزمان میعانات و گاز در اطراف چاه و تغییر رفتار دینامیکی و استاتیکی آن سبب بروز نواحی مختلف فازی می‌گردد که این رخ داد سبب تغییر سرعت حرکت سیالات به سمت چاه تولیدی که وابسته به تراوایی نسبی گاز و میعان در اطراف چاه تولیدی است، می‌گردد. از این رو این عامل بر شاخص تولید در طول عمر مخزن تاثیر گذار است، این مساله همچنین بر نتایج تغییرات فشار در طول زمان و به عبارتی دیگر بر آنالیز چاه‌آزمایی تاثیر مستقیمی دارد. این تحقیق سعی می نماید به بررسی تاثیر پارامترهای عدد مویینگی، بروز جریان غیردارسی، تولید با نرخ متغیر، ناهمگنی در مدل مخزنی و تاثیر نوع سیال گازمیعانی بر رفتار مخزن و پاسخ چاه‌آزمایی بپردازد. روش کار، استفاده از داده های حاصل از یک شبیه‌ساز ترکیبی ریزدانه تجاری برای بررسی رفتار گذرای سیستم می‌باشد، در اطراف چاه تولیدی در مدل‌های مخزن همگن و مخزن ناهمگن با گریدبندی و شکل استوانه ای با فرض لگاریتمی بودن، بهترین نوع تقسیم بندی گریدها را به کار برده و با شبیه‌ساز خواص سیالات به شبیه‌سازی خواص گازی یکی از میادین گازی می‌پردازیم و با به کار بردن گام‌های زمانی لگاریتمی با حداکثر دقت و با به حداقل رساندن اثر انباشت چاه با کاهش قطر لوله‌ی جریانی و فرض ضریب پوسته مکانیکی ناچیز به حل معادلات جریانی می‌پردازیم و در گام بعدی، با بازتفسیر نتایج حاصله از شبیه‌ساز مخزنی در یک نرم‌افزار تحلیل‌‌گر چاه‌آزمایی، با استفاده از حل معادلات شبه‌فشار تک‌فازی، پارامترهای مخزنی را در هر مدل به دست می‌آوریم و با نتایج واقعی مقایسه می‌نماییم. نتایج با دقت خوبی، مقادیر محاسبه شده از چاه‌آزمایی و شبیه‌ساز مخزن را بصورت تلفیقی، یکسان نشان می‌دهد. .

 کلمات کلیدی

مخزن گازمیعانی، چاه‌آزمایی، بررسی پارامترهای موثر، مخزن همگن و مخزن ناهمگن.

 

 

7 خرداد 1396 / تعداد نمایش : 1338