متن کامل خبر


 
دفاع ازپايان نامه: علی سلطانی

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پایان نامه

عنوان رساله:  بررسی اثر مسیر چاه در به¬هم‌پیوستگی بین¬چاهی در حالت دو و سه بعد به کمک تئوری پرکولاسیون
 

 • ارائه  کننده: علی سلطانی
   
 •   استاد راهنما: دکتر سعید صادق¬نژاد
   
 •   استاد ناظر خارجی: دکتر محمدحسین غضنفری
   
 •   استاد ناظر داخلی: دکتر آرزو جعفری
   
 •   استاد مشاور: دکتر محسن مسیحی
   
 • مکان: دانشکده مهندسی شیمی اتاق 351
   
 •   تاریخ: 1396/02/18
   
 •  ساعت: 08:00


 چکیده

پیش‌بینی صحیح به‌هم‌پیوستگی و تراوایی مؤثر مخزن از مهم‌ترین پارامترها در بررسی و ارزیابی بازدهی مخازن می‌باشد که روش مرسوم برای این کار ساخت مدل زمین‌شناسی، افزایش مقیاس آن و سپس اجرای شبیه‌سازی می‌باشد که این روش معمولاً بسیار طولانی و پرهزینه می‌باشد. همچنین در دوران اولیه¬ی مخزن به علت کمبود شدید اطلاعات این فرایند از عدم قطعیت بالایی برخوردار است. در این تحقیق از تئوری پرکولاسیون جایگاهی برای محاسبه به‌هم‌پیوستگی و تراوایی مؤثر در دو و سه بعد استفاده شده است. پرکولاسیون کلاسیک به بررسی به‌هم‌پیوستگی بین دو خط در دو بعد و به‌هم‌پیوستگی بین دو صفحه در سه بعد می‌پردازد. در این تحقیق چاه‌های تولیدی و تزریقی در دو گوشه سیستم در دو بعد و به¬صورت چاه¬های عمودی در سه بعد در نظر گرفته‌شده است؛ به‌عبارت‌دیگر به‌هم‌پیوستگی بین دو نقطه در دو بعد و به‌هم‌پیوستگی بین دو خط در سه بعد بررسی می‌شود. مدل¬سازی و شبیه‌سازی‌ جامعی برای بررسی به‌هم‌پیوستگی و تراوایی مؤثر در دو و سه بعد انجام ‌شده است. و درنهایت منحنی‌های جامع به‌هم‌پیوستگی و تراوایی مؤثر در دو و سه بعد به¬دست آمده است که می‌توان به‌هم‌پیوستگی و تراوایی مؤثر مخزن با ابعاد مختلف را در کسری از ثانیه به دست آورد. نتایج نشان می‌دهد در دو بعد توان¬های به‌هم‌پیوستگی و تراوایی وابسته به نوع به‌هم‌پیوستگی است و در سه بعد توان های بحرانی مستقل از نوع به‌هم‌پیوستگی می‌باشند.

 کلمات کلیدی

پرکولاسیون، به‌هم‌پیوستگی، تراوایی مؤثر، منحنی جامع

 

 

20 اردیبهشت 1396 / تعداد نمایش : 1427