متن کامل خبر


 
جلسه دفاع : حسین مرادی - مهندسي فرآيند

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پایان نامه

عنوان رساله:  بررسی آزمایشگاهی تزریق آب هوشمند بهمراه مواد فعال سطحی آمفوتریکی ویسکوالاستیک هوشمند به منظور ازدیاد برداشت نفت
 

 • ارائه  کننده: حسین مرادی
   
 •   استاد راهنما: دکتر امیرحسین سعیدی دهاقانی
   
 •   استاد ناظر خارجی: دکتر شهاب الدین آیت اللهی
   
 •   استاد ناظر داخلی: دکتر آرزو جعفری
   
 •   استاد مشاور: دکتر علیرضا بهرامیان
   
 • مکان: دانشکده ی مهندسی شیمی، اتاق سمینار 1-
   
 •   تاریخ: 1395/12/23
   
 •  ساعت: 10:00


 چکیده

مشاهدات فزاینده ای نشان داده است که تنظیم ترکیب یونی آب تزریقی درمخزن به منظور افزایش برداشت نفت می تواند تولید نفت را بهبود ببخشد. ترشوندگی عامل بسیار مهمی در فرایندهای بازیافت نفت است زیرا در طول تولید اثر شدیدی روی توزیع موقعیت و جریان نفت و آب در مخزن دارد. تنظیم ترکیب یونی و یا شوری آب که با نام آب هوشمند شناخته می شود یکی از روش های تغییر ترشوندگی مخازن کربناته شناخته می شود. برای بررسی کامل مکانیسم های تکنیک آب هوشمند باید اثرات متقابل نفت خام/آب سازند/آب تزریقی/سنگ را روی هم بررسی کرد اما این سیستم بسیار پیچیده است و باید آن را به سیستم های دو به دو برای بررسی کاهش داد. هم چنین سالهای متمادی است که از روکنشگر ها به عنوان اصلاح گر ترشوندگی مخازن کربناته و هم چنین کاهش کشش میان رویه ی آب تزریقی و نفت استفاده می شود. در این مطالعه روی اثرات آب تزریقی/نفت خام در شرایط مختلف بررسی انجام شده است و یون های PO43-، SiO32- و B4O72- برای مقایسه با یون SO42- به جای آن در آب دریا جایگزین شده است. هم چنین اثر غلظت هر کدام از یون ها برای تعیین غلظت بهینه و شوری نمک ها در دماهای مختلف بر روی تغییر ترشوندگی بررسی شده است. در نهایت نیز اثر ترکیب روکنشگر و آب هوشمند مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات انجام شده نشان می دهد که آنیون های استفاده شده به جای یون SO42- بسیار موثر هستند و می توانند به طور کامل ترشوندگی سنگ کربناته را به حالت آب تری بر گردانند و بسیار در تولید نفت موثر واقع شوند. هم چنین اثر ترکیب آب هوشمند با روکنشگرها روی تغییر ترشوندگی بررسی شده است و این ماده ی ترکیبی بسیار روی اصلاح ترشوندگی مخزن موثر است اما از نظر زاویه ی تماس تفاوت آشکاری با خود آب هوشمند و روکنشگر ندارد از اینرو آزمایش های آشام خودبخودی انجام شد و این ماده ی ترکیبی اثر خود را روی تولید نفت و میزان نفوذ خود به درون محیط متخلخل نشان داد و از پس این آزمایش ها مکانیسم هایی نیز معرفی شده است که کم تر در مطالعات گذشته مورد توجه قرار گرفته است.

 کلمات کلیدی

آب هوشمند، روکنشگر، ازدیاد برداشت نفت، آشام خودبخودی، زاویه ی تماس

 

 

24 اسفند 1395 / تعداد نمایش : 1748