متن کامل خبر


 
جلسه دفاع : هاجر جمشیدیان طهرانی - مهندسي شيمي بيوتكنولوژي

خلاصه خبر: جلسه دفاع از رساله

عنوان پایان نامه :  تولید، بازیابی و مشخصه¬یابی اسکیزوفیلان از پس¬ماندهای کشاورزی ارزان به وسیله قارچ اسکیزوفیلوم کامون
 

 • ارائه  کننده: هاجر جمشیدیان طهرانی
   
 •   استاد راهنما: دكتر سیدعباس شجاع¬الساداتی، دکتر محمدعلی عمادی
   
 •   استاد ناظر خارجی: دکتر فرزانه وهاب زاده، دکتر فاطمه تابنده
   
 •   استاد ناظر داخلی: دکتر ابراهیم واشقانی، دکتر فائزه قناتی
   
 •   استاد مشاور: دكتر سیدمحمد موسوی، دکتر محمدرضا صعودی
   
 • مکان: دانشکده مهندسی شیمی، اتاق 351
   
 •   تاریخ: 1395/11/16
   
 •  ساعت: 14:30


 چکیده

بتاگلوکان¬ها، پلی¬ساکاریدهایی متشکل از مونومرهای گلوکز و دارای کاربردهای فراوان، از جمله در صنایع دارویی، غذایی وبهداشتی هستند. یکی از این بتاگلوکان¬ها، اسکیزوفیلان است که به دلیل دارا بودن فعالیت¬های زیستی، خواص فیزیکی و شیمیایی منحصربه¬فرد خود، همواره مورد توجه بوده است. هر چند، پژوهش¬های بسیاری به بررسی فعالیت¬های زیستی اسکیزوفیلان پرداخته¬اند، اما در زمینه¬ی تولید اقتصادی اسکیزوفیلان و بررسی اثر فرایندهای بازیابی بر ساختار مولکولی و خواص رئولوژیکی اسکیزوفیلان تولیدی، پژوهش¬های معدودی وجود دارد. بر این اساس، در بخش نخست پژوهش حاضر، تولید اسکیزوفیلان با به کارگیری قارچ اسکیزوفیلوم کامون ATCC 38458 از گوهرمایه¬های ارزان قیمت، شامل شیره خرما و عصاره خیسانده ذرت و متعاقب آن، تعیین خصوصیات پلی¬ساکارید تولیدی، انجام شد. در این بخش، به منظور بهینه¬سازی شرایط کشت به هدف بیشینه کردن تولید اسکیزوفیلان و بازدهی محصول، از "روش سطح پاسخ" استفاده شد. در شرایط بهینه به دست آمده، شامل: غلظت شیره خرما (%w/v) 02/7 ، غلظت عصاره خیسانده ذرت (%w/v)10/0، درصد مایه تلقیح (%v/v)68/7 و سرعت اختلاط rpm 180، بازدهی محصول و تولید اسکیزوفیلان، به ترتیب، 011/0 ± 121/0 گرم اسکیزوفیلان به گرم شیره خرما و 24/0 ± 5/8 گرم بر لیتر به دست آمد. همچنین، هزینه مواد اولیه برای تولید اسکیزوفیلان با استفاده از شیره خرما و عصاره خیسانده ذرت به عنوان منابع کربن و نیتروژن، در مقایسه با پژوهش پیشین (استفاده از ساکاروز و عصاره گوشت به عنوان منابع کربن و نیتروژن) 6 برابر کاهش یافت. در ادامه نیز، خلوص و خصوصیات مولکولی اسکیزوفیلان تولیدی با استفاده از سنجش درصد مونوساکاریدهای سازنده، پیوند گلیکوزیدی، جرم مولکولی، FTIR و NMR تعیین شدند. در بخش دوم این پژوهش، اثر بازیابی اسکیزوفیلان با روش¬های، دو بار محلول سازی در آب مقطر-رسوب¬دهی با اتانول و سه بار انجام عمل ذوب- انجماد، بر خلوص، خصوصیات مولکولی، ویژگی¬های ساختاری و رفتار رئولوژیکی اسکیزوفیلان تولیدی، بررسی شد. نمونه¬های با خلوص بالاتر و درجه شاخه¬دار بودن کمتر (انعطاف فضایی کمتر)، گرانروی بیشتری از خود نشان دادند. نمونه¬ی اسکیزوفیلان با بالاترین درجه خلوص (%93) و جرم مولکولی در حدود 106 × 8/1 گرم بر مول با توزیع باریک در دی¬متیل¬سولفواکساید، بالاترین مقدار K و پایین-ترین میزان n را در مدل قانون توانی، در تمامی غلظت¬ها ((%w/v) 1-1/0) داشت.

 کلمات کلیدی

اسکیزوفیلان، شیره خرما، عصاره خیسانده ذرت، ساختار مولکولی، خصوصیات رئولوژیکی

 

 

16 بهمن 1395 / تعداد نمایش : 2123