متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: محمد کرمی کشکولی کرمانی

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پایان‏ نامه

عنوان پایان‌نامه:  کاهش کربن دی‌اکسید در مخلوط¬های گازی و تبدیل آن به سوخت توسط فلزات همراه با نانو ذرات فتوکاتالیستی TiO2
 

 • ارائه  کننده: محمد کرمی کشکولی کرمانی
   
 •   استاد راهنما: دکتر حسن پهلوانزاده
   
 •   استاد ناظر خارجی: دکتر محمدرضا قاسمی
   
 •   استاد ناظر داخلی: دکتر رامین کریم زاده
   
 •   استاد مشاور: -
   
 • مکان: دانشکده مهندسی شیمی، کلاس 115
   
 •   تاریخ: 1395/09/14
   
 •  ساعت: 15:00


 چکیده

هدف این پژوهش بررسی فرآیند فتوکاتالیستی کامپوزیت¬های تیتانیوم اکسید، نیکل اکسید و نقره جهت تبدیل فتوکاتالیستی کربن دی¬اکسید به متانول است.برای این منظور ابتدا فتوراکتور بستر ثابت حلقوی طراحی و ساخته شد. سپس، فتوکاتلیست¬های سنتز بر روی لام¬ شیشه¬ای آزمایشگاهی به‌عنوان پایه سیلیس نشانده شدند و درون فتوراکتور قرار گرفتند. خواص فتوکاتالیستی در شرایط ناپیوسته بررسی شد. در این روش فتوکاتالیست¬ها به روش سل-ژل سنتز شده و طراحی آزمایش بین میزان درصد نیکل اکسید و نقره انجام شد و میزان تبدیل کربن دی¬اکسید به متانول آن‌ها از طریق کروماتوگرافی گازی با هم مقایسه شد. آنالیز XRD و SEM برای مشخصه یابی نمونه‌های سنتز شده انجام گرفت. در آنالیز XRD نشان داده شد که نیکل اکسید و نقره افزوده‌شده تغییری در ساختار کریستالی تیتانیوم اکسید ایجاد نمی¬کنند. در آنالیز SEM گرفته‌شده از نمونه¬ها، همگن بودن و تخلخل نسبتاً خوب آن‌ها بررسی شد. به‌منظور تعیین فعالیت فتوکاتالیستی نمونه¬های مختلف، کربن دی¬اکسید جهت تولید متانول درون فتوراکتور طراحی‌شده که فتوکاتالیست¬ها بر روی صفحه شیشه¬ای نشانده شده بود تحت تابش نور فرابنفش مورد بررسی قرار گرفت و نتایج با یکدیگر مقایسه شد. نتایج این آزمایش¬ها مشخص کرد که یک گرم از فتوکاتالیست اصلاح‌شده دارای یک درصد وزنی نقره و همچنین یک درصد وزنی نیکل اکسید در هر ساعت می¬تواند نزدیک به 6/83 میکرو مول متانول تولید کند. همچنین نشان داده شد که بهترین نتایج از فتوکتالیست بهینه در رطوبت مطلق 5/2 درصد به¬دست می¬آید

 کلمات کلیدی

فتوکاتالیست، کربن دی¬اکسید، تیتانیوم دی¬اکسید، فتوراکتور، متانول

 

 

14 آذر 1395 / تعداد نمایش : 1859