متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پايان نامه: فواد حسین آباد فراهاني

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پايان نامه

عنوان پایان‌نامه: تهیه آمیخته های سه تایی نشاسته گرمانرم و مشتقات آبگریز آن با ژلاتین و بکارگیری آن ها در تولید فیلم
 

 • ارائه  کننده: فواد حسین آباد فراهانی
   
 •   استاد راهنما: دکتر عباس شیخ
   
 •   استاد ناظر خارجی: دکتر مژگان زندی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
   
 •   استاد ناظر داخلی: دکتر نادره گلشن ابراهیمی
   
 •   استاد مشاور: -
   
 • مکان: دانشکده مهندسی شیمی، اتاق 351
   
 •   تاریخ: 1395/09/07
   
 •  ساعت: 13:00


 چکیده

تولید و توسعه فیلم‌های زیست‌سازگار خوراکی در سال‌های اخیر موضوع بسیاری از پژوهش‌ها در راستای توسعه پایدار است، برای این منظور از نشاسته ذرت و ژلاتین گاوی استفاده شد. چالش اصلی در این پژوهش تهیه فیلم از آمیخته نشاسته/ژلاتین با استفاده از فرآیند اکستروژن و کاهش آب دوستی و عبوپذیری آب در این آمیخته با اضافه نمودن نشاسته اصلاح شده با استفاده از روش اکستروژن واکنشی است. برای این کار، ابتدا آب و سوربیتول به عنوان نرم‌کننده به نشاسته افزوده شد و درون اکسترودر دوماردون همسوگرد با ژلاتین آمیخته‌ شد. همچنین، نشاسته به دو روش ایجاد پیوند شیمیایی پارافین با استفاده از سازگارکننده مالئیک انیدرید و استیله کردن با استفاده از انیدرید استیک طی فرآیند اکستروژن واکنشی اصلاح شیمیایی شد. سپس، فیلم‌های خوراکی از آمیخته‌های دوتایی نشاسته/ژلاتین و سه تایی نشاسته/ژلاتین/نشاسته اصلاح شده تهیه شدند. بر این اساس با اضافه نمودن نشاسته پیوند خورده با پارافین به آمیخته نشاسته/ژلاتین در مقایسه با اضافه نمودن نشاسته پیوند خورده با انیدرید استیک، روشی مؤثر در کاهش میزان آبگریزی به لحاظ زاویه تماس، جذب آب و تراوایی بخار آب است. این در حالی است که ویژگی‌های مکانیکی با آمیخته نشاسته/ژلاتین قابل مقایسه است. همچنین سازگاری آمیخته های تهیه شده با مطالعه مورفولوژی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی و آنالیز مکانیکی حرارتی بررسی و تحلیل شد. بنابراین، با بکارگیری رویکرد آمیخته‌سازی نشاسته می‌توان نه تنها فرآیندپذیری را بهبود بخشید و یک گام به تولید فیلم به روش صنعتی نزدیک شد، بلکه با این روش می‌توان آب‌دوستی زیاد نشاسته را کاهش داد و فرآورده‌ای زیست‌تخریب‌پذیر بر پایه مواد طبیعی با خواص مکانیکی مطلوب تهیه نمود.

 کلمات کلیدی

فیلم خوراکی، نشاسته، ژلاتین، اکستروژن واکنشی، آب‌دوستی، زاویه تماس، تراوایی بخار آب

 

 

6 آذر 1395 / تعداد نمایش : 1555