متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: مهرداد خانلرخانی

خلاصه خبر: جلسه دفاع از رساله

عنوان رساله: تهیه تحلیل آثار بهبوددهنده‌های ترمودینامیکی و نانوبهبوددهنده‌های سینتیکی در تشکیل هیدرات گازهای CO2/N2/CH4
 

 • ارائه  کننده: مهرداد خانلرخانی
   
 •   استاد راهنما: دکتر حسن پهلوانزاده
   
 •   استاد ناظر خارجی: دکتر سیروس قطبی (دانشگاه صنعتی شریف)، دکتر حمید مدرس (دانشگاه امیرکبیر)
   
 •   استاد ناظر داخلی: دکتر علی حق‌طلب، دکتر محسن وفایی سفتی
   
 •   استاد مشاور: دکتر امیرحسین محمدی
   
 • مکان: دانشکده فنی و مهندسی، کلاس 219-1
   
 •   تاریخ: 1395/08/26
   
 •  ساعت: 13:00


 چکیده

از تتراهیدروپیران و فوران به عنوان بهبوددهنده ترمودینامیکی نامحلول در آب و از سدیم دودسیل سولفات (SDS) با دو غلظت ppm 300 و ppm 500 و ستیل تری متیل آمونیوم برماید (CTAB) در دو غلظت ppm 700 و ppm 220 و نانوسیالات پایه آبی SiO2، Al2O3 و CuO در سه غلظت 1/0، 3/0 و 5/0 درصد وزنی به عنوان بهبود دهنده سینتیکی استفاده شده است. تتراهیدروپیران در دمای معین، فشار تعادلی تشکیل هیدرات گازهای متان، دی اکسید کربن و نیتروژن را به ترتیب 6/3، 5/2 و 7/5 مگاپاسکال کاهش داده و فوران در دمای معین، فشار تعادلی تشکیل هیدرات گازهای متان، دی اکسید کربن و نیتروژن را به ترتیب 4، 3 و 9/5 مگاپاسکال کاهش می‌دهد. برای محاسبه ثابت سرعت رشد هیدرات از مدل انگلزوس و بیشنوی استفاده شده و برای مدلسازی تعادلی هیدرات از مدل وان در والس-پلاتیو به همراه معادله حالت CPA استفاده شده است. SDS با غلظت ppm 500 و CTAB با غلظت ppm 700 بیشترین اثر مطلوب را روی سرعت متوسط تشکیل هیدرات و میزان تبدیل آب به هیدرات، دارند. نانوسیال SiO2 بهترین خاصیت بهبوددهندگی را در غلظت wt% 3/0 از خود نشان داده و زمان القای تشکیل هیدرات CO2 و CH4 را به ترتیب 70% و 74% کاهش می‌دهد. بهترین اثر روی متوسط ثابت سرعت ظاهری تشکیل هیدرات مربوط به محلول آبی SDS با غلظت ppm 500 است که متوسط ثابت سرعت را برای هیدرات CO2 و CH4 به ترتیب 5/3 برابر و 2 برابر می‌کند.

 کلمات کلیدی

هیدرات‌های گازی، SDS، CTAB، نانوسیال SiO2، نانوسیال Al2O3، نانوسیال CuO، زمان القا، ثابت سرعت ظاهری رشد

 

 

23 آبان 1395 / تعداد نمایش : 1826