متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‏ نامه: علی عسکری زاده ماهانی

خلاصه خبر:

  • عنوان: ساخت نانوذرات نقره به روش قالبریزی ژل به منظور بررسی اثر آن در تشکیل هیدرات متان
  • ارائه‌کننده: علی عسکری زاده ماهانی
  • استاد راهنما: دکتر مهرداد منطقیان
  • استاد ناظر خارجی: دکتر داریوش باستانی (دانشگاه صنعتی شریف)، دکتر حمید گنجی (پژوهشگاه صنعت نفت)
  • استاد ناظر داخلی: دکتر علی حق طلب، دکتر محسن وفایی سفتی
  • استاد مشاور: دکتر حسن پهلوانزاده
  • مکان: دانشکده مهندسی شیمی، اتاق 351
  • تاریخ: 1395/4/2
  • ساعت: 15:30

چکیده
در این پژوهش نانوذرات نقره به روش قالبریزی ژل به عنوان یک روش جدید و با امکان کنترل عوامل موثر بر ساخت نانوذره ساخته شده¬اند. زمان ژل شدن محلول حاوی متآکریل آمید (مونومر)، متیلن بیس آکریل آمید (اتصال دهنده عرضی) و نیترات نقره (نمک فلز) بر حسب عوامل مقدار مونومر، نسبت اتصال دهنده عرضی به مونومر و نسبت نمک فلز به مونومر بررسی شد. نسبت اتصال دهنده عرضی به مونومر بیشترین تاثیر و نسبت نمک فلز به مونومر کمترین تاثیر را بر میزان زمان ژل شدن داشته‌اند. مقادیر بهینه برای رسیدن به کمترین مقدار زمان ژل شدن 5/4 گرم برای مونومر، 3:1 برای نسبت اتصال دهنده عرضی به مونومر و 10:1 برای نسبت نمک فلز به مونومر می‌باشد. با هدف بهینه سازی اندازه ذرات تاثیر مقدار مونومر، نسبت اتصال دهنده عرضی به مونومر و نسبت نمک فلز به مونومر، زمان و دمای کلسیناسیون بر اندازه ذرات ساخته شده بررسی شد و طراحی آزمایش با روش تاگوچی انجام گرفت. مقدار مونومر بیشترین تاثیر و دمای کلسیناسیون کمترین تاثیر بر اندازه ذرات را داشته است. اندازه نانوذرات ساخته شده در حالت بهینه 34 نانومتر می‌باشد. نانوذرات ساخته شده در حالت بهینه برای ساخت نانوسیال به منظور بررسی عملکرد در تشکیل هیدرات متان به کارگرفته شدند. نانوذرات تاثیر چشمگیری در کاهش زمان القا داشته‌اند به طوریکه هیدرات متان که برای آب خالص در فشار اولیه 48 و 58 بار و دمای 3 درجه سانتیگراد تشکیل نشده بود در زمان کمتر از 25 دقیقه در حضور ppm 25 نانوذره نقره تشکیل شد. نانوذرات همچنین باعث بهبود سرعت اولیه رشد هیدرات متان شده‌اند. ظرفیت ذخیره‌سازی هیدرات متان در حضور ppm 50 نانوذره حدود 78 درصد نسبت به آب خالص بهبود داشته است. بهبود ظرفیت ذخیره‌سازی و کاهش زمان القا علاوه بر تاثیراتی که نانوذرات به لحاظ انتقال حرارت و جرم دارند ناشی از چاپ مولکولی گروه متیل بر روی نانوذرات نقره می‌باشد.
کلمات کلیدی
قالبریزی ژل، نانوذرات نقره، هیدرات متان، زمان القا، ظرفیت ذخیره ‌سازی

6 تیر 1395 / تعداد نمایش : 1962