آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
مهندسی پلیمر سميه قاسمي راد مهندسی پلیمر استادیار مشاهده مشاهده
مهندسي پليمر احمدرضا بهراميان مهندسی پلیمر – کامپوزیت دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي پليمر مهدي رزاقي كاشاني مهندسي پليمر - كامپوزيت دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي پليمر محمدعلي سمسارزاده مهندسی پلیمر استاد مشاهده مشاهده
مهندسي پليمر عليرضا شريف مهندسی پلیمر استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي پليمر مهدي عبداللهي مهندسی پلیمر دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي پليمر محمدحسين نويد فاميلي مهندسي پليمر - فرآيند شكل دهي استاد مشاهده مشاهده
مهندسي پليمر مهرداد كوكبي مهندسي پليمر – نانو كامپوزيت استاد مشاهده مشاهده
مهندسي پليمر نادره گلشن ابراهيمي مهندسي پليمر -فرآيند شكل‌دهي دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي شيمي فاطمه اسلامي مهندسی شیمی استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي شيمي محمدرضا اميدخواه نسرين مهندسی شیمی استاد مشاهده مشاهده
مهندسي شيمي حسن پهلوانزاده مهندسی شیمی استاد مشاهده مشاهده
مهندسي شيمي سيدسعيد حسيني مهندسی شیمی استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي شيمي علي حق طلب مهندسی شیمی استاد مشاهده مشاهده
مهندسي شيمي سيدمجتبي صدر عاملي مهندسی شیمی استاد مشاهده مشاهده
مهندسي شيمي رامين كريم زاده مهندسی شیمی استاد مشاهده مشاهده
مهندسي شيمي - بيوتكنولوژي فاطمه باقري مهندسی شمی – بیوتکنولوژی استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي شيمي - بيوتكنولوژي سهيل بدوحي مهندسی شیمی- زیست پزشکی استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي شيمي - بيوتكنولوژي سيدعباس شجاع الساداتي مهندسی شیمی -بیوتکنولوژی استاد مشاهده مشاهده
مهندسي شيمي - بيوتكنولوژي سيدمرتضي ضمير مهندسی شمی – بیوتکنولوژی استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي شيمي - بيوتكنولوژي فريبا گنجي مهندسی شیمی- زیست پزشکی استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي شيمي - بيوتكنولوژي احسان معتمديان مهندسی شمی – بیوتکنولوژی استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي شيمي - بيوتكنولوژي سيدمحمد موسوي مهندسی شیمی بیوتکنولوژی دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي شيمي - بيوتكنولوژي محسن نصرتي مهندسی شمی – بیوتکنولوژی دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي شيمي - بيوتكنولوژي سميره هاشمي نجف آبادي مهندسی شیمی- زیست پزشکی دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي شيمي - بيوتكنولوژي ابراهيم واشقاني فراهاني مهندسی شیمی- زیست پزشکی استاد مشاهده مشاهده
مهندسي نفت - مخازن آرزو جعفري مهندسی نفت استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي نفت - مخازن علي حق طلب مهندسی شیمی استاد مشاهده مشاهده
مهندسي نفت - مخازن امير حسين سعيدي دهاقاني مهندسی نفت استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي نفت - مخازن سعيد صادق نژاد مهندسی نفت استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي نفت - مخازن مهرداد منطقيان مهندسی نفت استاد مشاهده مشاهده