رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
علوم اعصاب شناختي - مغز و شناخت زهرا بهمني دهكردي استاديار مشاهده مشاهده
علوم اعصاب شناختي - مغز و شناخت - نوبت دوم - آزمون زهرا بهمني دهكردي استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي برق - الكترونيك داوود فتحي نانوفناوري- مهندسي الكترونيك دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي برق - الكترونيك وحيد احمدي مهندسي برق استاد مشاهده مشاهده
مهندسي برق - الكترونيك محمدكاظم مروج فرشي مهندسي برق - الكترونيك استاد مشاهده مشاهده
مهندسي برق - الكترونيك سارا درباري كوزه كنان مهندسي برق - الكترونيك دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي برق - الكترونيك - پرديس دانشگاهي - آزمون داوود فتحي نانوفناوري- مهندسي الكترونيك دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي برق - الكترونيك - پرديس دانشگاهي - آزمون وحيد احمدي مهندسي برق استاد مشاهده مشاهده
مهندسي برق - الكترونيك - پرديس دانشگاهي - آزمون محمدكاظم مروج فرشي مهندسي برق - الكترونيك استاد مشاهده مشاهده
مهندسي برق - الكترونيك - پرديس دانشگاهي - آزمون سارا درباري كوزه كنان مهندسي برق - الكترونيك دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي برق - قدرت علي يزديان ورجاني مهندسي برق دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي برق - قدرت محسن پارسامقدم مهندسي برق استاد مشاهده مشاهده
مهندسي برق - قدرت محمدكاظم شيخ الاسلامي مهندسي برق - قدرت دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي برق - قدرت محمودرضا حقي فام مهندسي برق استاد مشاهده مشاهده
مهندسي برق - قدرت حسين سيفي مهندسي برق استاد مشاهده مشاهده
مهندسي برق - قدرت رضا بيرانوند مهندسي برق دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي برق - قدرت - پرديس دانشگاهي - آزمون علي يزديان ورجاني مهندسي برق دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي برق - قدرت - پرديس دانشگاهي - آزمون محسن پارسامقدم مهندسي برق استاد مشاهده مشاهده
مهندسي برق - قدرت - پرديس دانشگاهي - آزمون محمدكاظم شيخ الاسلامي مهندسي برق - قدرت دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي برق - قدرت - پرديس دانشگاهي - آزمون محمودرضا حقي فام مهندسي برق استاد مشاهده مشاهده
مهندسي برق - قدرت - پرديس دانشگاهي - آزمون حسين سيفي مهندسي برق استاد مشاهده مشاهده
مهندسي برق - قدرت - پرديس دانشگاهي - آزمون رضا بيرانوند مهندسي برق دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي برق - كنترل وحيد جوهري مجد مهندسي برق، كنترل - نظريه كنترل دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي برق - كنترل سجاد ازگلي مهندسي برق - كنترل دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي برق - كنترل حميدرضا مومني مهندسي برق استاد مشاهده مشاهده
مهندسي برق - كنترل امين رمضاني مهندسي برق - كنترل دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي برق - كنترل - پرديس دانشگاهي - آزمون وحيد جوهري مجد مهندسي برق، كنترل - نظريه كنترل دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي برق - كنترل - پرديس دانشگاهي - آزمون سجاد ازگلي مهندسي برق - كنترل دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي برق - كنترل - پرديس دانشگاهي - آزمون حميدرضا مومني مهندسي برق استاد مشاهده مشاهده
مهندسي برق - كنترل - پرديس دانشگاهي - آزمون امين رمضاني مهندسي برق - كنترل دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي برق - مخابرات (سيستم) احمدرضا شرافت مهندسي برق استاد مشاهده مشاهده
مهندسي برق - مخابرات (سيستم) حميد سعيدي مهندسي برق دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي برق - مخابرات (سيستم) پائيز عزمي مهندسي برق استاد مشاهده مشاهده
مهندسي برق - مخابرات (سيستم) محمدحسن قاسميان يزدي مهندسي برق استاد مشاهده مشاهده
مهندسي برق - مخابرات (سيستم) نادر مكاري يامچي مهندسي برق - مخابرات دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي برق - مخابرات (سيستم) مريم ايماني آراني مهندسي برق - مخابرات (سيستم) استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي برق - مخابرات (سيستم) - پرديس دانشگاهي - آزمون احمدرضا شرافت مهندسي برق استاد مشاهده مشاهده
مهندسي برق - مخابرات (سيستم) - پرديس دانشگاهي - آزمون حميد سعيدي مهندسي برق دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي برق - مخابرات (سيستم) - پرديس دانشگاهي - آزمون پائيز عزمي مهندسي برق استاد مشاهده مشاهده
مهندسي برق - مخابرات (سيستم) - پرديس دانشگاهي - آزمون محمدحسن قاسميان يزدي مهندسي برق استاد مشاهده مشاهده
مهندسي برق - مخابرات (سيستم) - پرديس دانشگاهي - آزمون نادر مكاري يامچي مهندسي برق - مخابرات دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي برق - مخابرات (سيستم) - پرديس دانشگاهي - آزمون مريم ايماني آراني مهندسي برق - مخابرات (سيستم) استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي برق - مخابرات (ميدان و امواج) بيژن عباسي آرند مهندسي برق - مخابرات دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي برق - مخابرات (ميدان و امواج) زهرا اطلس باف مهندسي برق دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي برق - مخابرات (ميدان و امواج) محسن غفاري مياب مهندسي برق - مخابرات دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي برق - مخابرات (ميدان و امواج) - پرديس دانشگاهي - آزمون بيژن عباسي آرند مهندسي برق - مخابرات دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي برق - مخابرات (ميدان و امواج) - پرديس دانشگاهي - آزمون زهرا اطلس باف مهندسي برق دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي برق - مخابرات (ميدان و امواج) - پرديس دانشگاهي - آزمون محسن غفاري مياب مهندسي برق - مخابرات دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي پزشكي علي محلوجي فر علوم ابزاردقيق پزشكي دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي پزشكي بابك محمدزاده اصل مهندسي پزشكي - بيوالكتريك دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي پزشكي مهدي عروجي استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي پزشكي زهرا بهمني دهكردي استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي پزشكي - پرديس دانشگاهي - آزمون علي محلوجي فر علوم ابزاردقيق پزشكي دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي پزشكي - پرديس دانشگاهي - آزمون بابك محمدزاده اصل مهندسي پزشكي - بيوالكتريك دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي پزشكي - پرديس دانشگاهي - آزمون مهدي عروجي استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي پزشكي - پرديس دانشگاهي - آزمون زهرا بهمني دهكردي استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي كامپيوتر سعيد جليلي علوم كامپيوتر دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي كامپيوتر مهدي آبادي مهندسي كامپيوتر - سيستم هاي نرم افزاري دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي كامپيوتر بهزاد اكبري نودوزقي مهندسي كامپيوتر - معماري كامپيوتر دانشيار مشاهده مشاهده
مهندسي كامپيوتر عليرضا شفيعي نژاد مهندسي برق استاديار مشاهده مشاهده
مهندسي كامپيوتر صادق دري نوگوراني مهندسي كامپيوتر استاديار مشاهده مشاهده