متن کامل خبر


 
چاپ مقاله در مجله Science با همکاري عضو هيات علمي دانشکده منابع طبيعي دانشگاه – دکتر يحيي کوچ

خلاصه خبر: مقاله علمی عضو هیأت علمی دانشگاه در پژوهش بین المللی "پراکنش جهانی کرم های خاکی" در مجله معتبر Scienceبه چاپ رسید.

در اين مقاله که با عنوان ""Global distribution of earthworm diversity در مجله Science به چاپ رسيده، 141 محقق از 57 کشور مشارکت داشته اند.

Helen R. P. Phillips, et al. 2019. Global distribution of earthworm diversity. Science 25 Oct 2019: Vol. 366, Issue 6464, pp. 480-485. DOI: 10.1126/science.aax4851

اين پژوهش که با محوريت مطالعه و بررسي پراکنش جهاني کرم¬هاي خاکي انجام شده است بيانگر اهميت اين موجودات به عنوان مهمترين خرده ريزخواران در خاک مي باشد که بر حاصل خيزي خاک، سلامت و کيفيت رويشگاه تاٌثير بسزايي دارند. نتايج اين بررسي حاکي از آنست که کرم هاي خاکي در بسياري از خاک هاي سراسر جهان يافت مي شوند. تعداد و تنوع کرم ها (اپي ژئيک ها، آنسئيک ها و اندوژئيک ها) بر حسب مشخصات خاک و همين طور وضعيت آب و هوايي منطقه بسيار متفاوت مي باشد. وزن کل آن ها در شرايط مناسب بالغ بر چندين تن در هکتار بوده، حدود 50 تا 70 درصد وزن "توده زنده" خاک را تشکيل مي دهند.

در همين راستا، دکتر کوچ (به عنوان يکی از نويسندگان اين مقاله) اشاره داشته که پيدايش کرم هاي خاکي روي کره زمين به حدود 600 ميليون سال پيش بر مي گردد. کرم هاي خاکي متعلق به رده کم تاران Oligochaeta از شاخه کرم هاي حلقوي مي باشند که بيش از 8000 گونه از 800 جنس دارند. ارسطو (384-322 قبل از ميلاد) اولين کسي بوده که به نقش کرم هاي خاکي در تغيير و تبديلات خاک اشاره داشته و اين موجودات را به نام "روده هاي زمين" معرفي نمود. همچنين "کلئوپاترا" فرعون مصر باستان (30- 69 قبل از ميلاد) با مقدس شمردن کرم خاکي و وضع قوانين در مورد آن بر ارزش اين موجودات تاکيد نمود. چارلز داروين (1882-1809) بيش از چهل سال از زندگي خود را صرف مطالعه و تحقيق در خصوص اکولوژي کرم هاي خاکي نمود. امروزه کرم هاي خاکي به عنوان يکي از مؤثرترين روش ها در خصوص زيست پالايي مناطق آلوده مورد توجه ويژه قرار گرفته است. در واقع، کاربرد کرم هاي خاکي در زيست پالايي با حادثه انفجار کارخانه مواد شيميايي Seveso ايتاليا در سال 1976 و آلودگي وسيع منطقه با مواد خطرناک سمي مانند TCDD (2, 3.7, 8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin) شکل عملياتي به خود گرفت. در اين حادثه همه جانوران منطقه بجز کرم هاي خاکي تلف شدند، ولي کرم هاي خاکي، TCDD موجود در خاک را خورده اما زنده ماندند. اين پديده يک الهام زيستي براي توليد فناوري کرم پالايي بود. در سال هاي اخير تحقيقات انجام شده در اکثر کشورها براي شناسايي و سنتز ترکيبات زيستي فعال کرم هاي خاکي با کاربردهايي نظير دارويي و آرايشي بهداشتي، آفت کش ها، ضد باکتري ها انقلابي را در پژوهش و فناوري هاي مرتبط با کرم هاي خاکي ايجاد کرده است. .

دکتر کوچ با زمينه تخصصي اکولوژي خاک، استاديار گروه مرتعداري دانشکده منابع طبيعي دانشگاه بوده و چاپ بيش از 150 مقاله در مجلاتISI (22 مقاله در مجلات Q1 و 4 مقاله در JCR زير 5 درصد) و علمي- پژوهشي را در کارنامه علمی خود دارد.

4 آبان 1398 / تعداد نمایش : 383