متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: آقای مهدی کرامت فر، گروه اقتصاد سلامت

خلاصه خبر: الگوسازی مخارج خانوار برای فرزندان

ارائه کننده: آقای مهدی کرامت فر
رشته: اقتصاد سلامت

عنوان رساله: الگوسازی مخارج خانوار برای فرزندان
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنمای اول: دکتر بهرام سحابی
2-  استاد مشاور اول:دکتر عباس عصاری
3-  استاد مشاور دوم :دکتر عزت اله عباسیان
4- استاد ناظر: دکتر لطفعلی عاقلی
5- استاد ناظر: دکتر حسن حیدری
6- استاد ناظر: دکتر قهرماان عبدلی
7- استاد ناظر: دکتر نادر مهرگان
 
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه چهارم ، سالن علامه جعفری
تاریخ: یکشنبه 1397/11/14 ساعت 8
13 بهمن 1397 / تعداد نمایش : 310