متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: آقای وحید صداقت آهنگری، گروه مدیریت بازرگانی

خلاصه خبر: طراحی و تبیین مدل وفاداری مشتریان در محیط چند فرهنگی

ارائه کننده: آقای وحید صداقت آهنگری
رشته: مدیریت بازرگانی

عنوان رساله: طراحی و تبیین مدل وفاداری مشتریان در محیط چند فرهنگی
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما: دکتر سید حمید خداداد حسینی
2- استاد مشاور اول: دکتر اسداله کردنائیج
3- استاد مشاور دوم:دکتر منصور لولاآور
4- استاد ناظر: دکتر دکتر اصغر مشبکی
5- استاد ناظر: دکتر فرشته منصوری موید
6- استاد ناظر: دکتر میراحمد امیر شاهی
7- استاد ناظر: دکتر شهریار عزیزی
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اقتصاد
تاریخ: دوشنبه 1397/10/10 ساعت 18
5 دی 1397 / تعداد نمایش : 404