متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: آقای یونس محمدی، گروه مدیریت صنعتی

خلاصه خبر: جلسه دفاع از رساله: آقای یونس محمدی، گروه مدیریت صنعتی

ارائه کننده: یونس محمدی
گرايش: مدیریت صنعتی

عنوان رساله: تدوین چارچوب مفهومی توسعه سیاست نوآوری سازگار با مناطق:مطالعه موردی منطقه مکران ایران
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما: دکتر عباس مقبل
2- استاد مشاوراول : دکتر امیر افسر
3- استاد مشاور دوم: دکتر ناصر باقری مقدم
3- ناظرداخلی: دکتر عادل آذر
4- ناظرداخلی:دکتر علی رجب زاده
5- ناظر خارجی: دکتر پریسا ریاحی
6- ناظر خارجی: دکتر حبیب اله طباطبائیان
 
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اقتصاد
تاریخ: دوشنبه 1397/9/12  ساعت  13:30
11 آذر 1397 / تعداد نمایش : 440