متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: آقای محمد امینی، گروه مدیریت صنعتی

خلاصه خبر: جلسه دفاع از رساله: آقای محمد امینی، گروه مدیریت صنعتی

ارائه کننده: آقای محمدرضا امینی
گرايش: اقتصاد سلامت

عنوان رساله: طراحی مدل شبکه ای سنجش بلوغ بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد تحلیل پوششی داده ها
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما: دکتر عادل آذر
2- استاد مشاور: دکتر آمنه خدیور
3- استاد مشاور دوم: دکتر محمود دهقان نیری
3-استاد ناظر: دکتر علی رجب زاده
4-استاد ناظر: دکتر محمد علی افشار کاظمی
5-استاد ناظر:دکتر غلامرضا گودرزی
6-استاد ناظر:دکتر کریم بیات
 
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اقتصاد
تاریخ: دوشنبه 1397/8/28 ساعت  11
 
27 آبان 1397 / تعداد نمایش : 492