متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای سید مهدی رضوی دهکردی، گروه حسابداری

خلاصه خبر: رابطه بین سطح تحصیلی کارکنان و کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها

ارائه کننده: سید مهدی رضوی دهکردی
گرايش: حسابداری

عنوان پایان نامه: رابطه بین سطح تحصیلی کارکنان و کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما: دکتر حسین اعتمادی
2- استاد مشاور: دکتر حسن فرج زاده دهکردی
3-داور داخلی: دکتر محمدعلی آقایی
4- داور خارجی: دکتر زهرا دیانتی
 
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانکشده مدیریت و اقتصاد
تاریخ: سه شنبه 1397/4/12 ساعت  08:00
12 تیر 1397 / تعداد نمایش : 578