متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: آقای علی آهنگر، گروه اقتصاد سلامت

خلاصه خبر: جلسه دفاع از رساله: آقای علی آهنگر، گروه اقتصاد سلامت

ارائه کننده: آقای علی آهنگر
گرايش: توسعه و برنامه ریزی اقتصادی - اقتصاد سلامت

عنوان پایان نامه: ارزیابی تسهیم یسک در تامین مالی بخش سلامت و تاثیر آن بر بروندادهای سلامت:مطالعه تطبیقی بین کشوری
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما: دکتر علی محمد احمدی
2- استاد مشاور: دکترامیر حسین مزینی
3-استاد مشاور: دکتر سجاد فرجی دیزجی
 
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اقتصاد
تاریخ: چهارشنبه 1397/01/22 ساعت 8
21 فروردین 1397 / تعداد نمایش : 482