متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: خانم صبا صارمی نیا، گروه مدیریت فناوری اطلاعات

خلاصه خبر: جلسه دفاع از رساله: خانم صبا صارمی نیا، گروه مدیریت فناوری اطلاعات

ارائه کننده: خانم صبا صارمی نیا
گرايش: مدیریت فناوری اطلاعات

عنوان پایان نامه: توسعه چارچوب رهنگاری مدیریت دانش
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر علیرضا حسن زاده
2- استاد مشاور - دکتر شعبان الهی
 
مکان: دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اقتصاد
تاریخ: دوشنبه 1396/11/2 ساعت 18
2 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 781