متن کامل خبر


 
اطلاعیه دفاع از رساله آقای حسین اسکاره طهرانی رشته مدیریت بازرگانی

خلاصه خبر: طراحی مدل الزامات و زیر ساخت های توسعه بازارهای بین المللی در حوزه ICT

طراحی مدل الزامات و زیر ساخت های توسعه بازارهای بین المللی در حوزه ICT

اطلاعیه دفاع از رساله دکتری

آقای حسین اسکاره طهرانی

رشته مدیریت بازرگانی

استاد راهنما: دکتر اسدا... کردنائیج

روز: دوشنبه 1396/8/29 ساعت 10

مکان:دانشکده علوم انسانی، طبقه سوم، سالن جلسات دانشکده مدیریت و اقتصاد

 

29 آبان 1396 / تعداد نمایش : 1257