رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
آمار مجيد جعفري خالدي آمار دانشيار مشاهده مشاهده
آمار محسن محمدزاده درودي آمار استاد مشاهده مشاهده
آمار موسي گلعلي زاده لهي آمار دانشيار مشاهده مشاهده
رياضي كاربردي محمدرضا اصلاحچي رياضي كاربردي استاد مشاهده مشاهده
رياضي كاربردي سيدمحمد حسيني رياضي استاد مشاهده مشاهده
رياضي كاربردي منصور رزقي آهق دانشيار مشاهده مشاهده
رياضي كاربردي علاءالدين ملك رياضي دانشيار مشاهده مشاهده
رياضي كاربردي مهديه طهماسبي رياضي محض استاديار مشاهده مشاهده
رياضي كاربردي - پرديس دانشگاهي - آزمون محمدرضا اصلاحچي رياضي كاربردي استاد مشاهده مشاهده
رياضي كاربردي - پرديس دانشگاهي - آزمون سيدمحمد حسيني رياضي استاد مشاهده مشاهده
رياضي كاربردي - پرديس دانشگاهي - آزمون منصور رزقي آهق دانشيار مشاهده مشاهده
رياضي كاربردي - پرديس دانشگاهي - آزمون علاءالدين ملك رياضي دانشيار مشاهده مشاهده
رياضي كاربردي - پرديس دانشگاهي - آزمون مهديه طهماسبي رياضي محض استاديار مشاهده مشاهده
رياضي محض - آناليز فرشته سعدي رياضي محض دانشيار مشاهده مشاهده
رياضي محض - آناليز سيدمسعود اميني رياضي استاد مشاهده مشاهده
رياضي محض - آناليز ناصر گلستاني رياضي محض استاديار مشاهده مشاهده
رياضي محض - آناليز - پرديس دانشگاهي - آزمون فرشته سعدي رياضي محض دانشيار مشاهده مشاهده
رياضي محض - آناليز - پرديس دانشگاهي - آزمون سيدمسعود اميني رياضي استاد مشاهده مشاهده
رياضي محض - آناليز - پرديس دانشگاهي - آزمون ناصر گلستاني رياضي محض استاديار مشاهده مشاهده
رياضي محض - جبر سيدمحمد باقري رياضي محض - منطق رياضي دانشيار مشاهده مشاهده
رياضي محض - جبر علي رجائي رياضي استاديار مشاهده مشاهده
رياضي محض - جبر سيداحمد موسوي رياضي محض - جبر غير جابجايي استاد مشاهده مشاهده
رياضي محض - جبر علي ايرانمنش رياضي استاد مشاهده مشاهده
رياضي محض - جبر - پرديس دانشگاهي - آزمون سيدمحمد باقري رياضي محض - منطق رياضي دانشيار مشاهده مشاهده
رياضي محض - جبر - پرديس دانشگاهي - آزمون علي رجائي رياضي استاديار مشاهده مشاهده
رياضي محض - جبر - پرديس دانشگاهي - آزمون سيداحمد موسوي رياضي محض - جبر غير جابجايي استاد مشاهده مشاهده
رياضي محض - جبر - پرديس دانشگاهي - آزمون علي ايرانمنش رياضي استاد مشاهده مشاهده
رياضي محض - هندسه (توپولوژي) سيدمحمدباقر كاشاني رياضي استاد مشاهده مشاهده
رياضي محض - هندسه (توپولوژي) عباس حيدري رياضي محض - هندسه دانشيار مشاهده مشاهده
رياضي محض - هندسه (توپولوژي) خسرو تاج بخش رياضي محض دانشيار مشاهده مشاهده
رياضي محض - هندسه (توپولوژي) - پرديس دانشگاهي - آزمون سيدمحمدباقر كاشاني رياضي استاد مشاهده مشاهده
رياضي محض - هندسه (توپولوژي) - پرديس دانشگاهي - آزمون عباس حيدري رياضي محض - هندسه دانشيار مشاهده مشاهده
رياضي محض - هندسه (توپولوژي) - پرديس دانشگاهي - آزمون خسرو تاج بخش رياضي محض دانشيار مشاهده مشاهده
علوم اعصاب شناختي - مغز و شناخت يوسف جمالي فيزيك دانشيار مشاهده مشاهده
فيزيولوژي يوسف جمالي فيزيك دانشيار مشاهده مشاهده