اداره طرح‌های عمرانی


 

اداره طرحهاي عمراني در راستاي توسعه ساختمانها و دانشكده هاي مورد نياز و براساس برنامه ها و مصوبات هيأت امناء و هيأت رئيسه محترم دانشگاه با اظهار نظر بر روي طرحهاي پيشنهادي و در تعامل با ساير پرسنل همكار و مديران پروژه ها در بررسي طرحهاي مصوب از جمله طرحهاي جامع و ساخت دانشكده هاي جديد و يا ادامه پروژه هاي در حال ساخت و آزمايشگاهها و نيز ساختمانهاي رفاهي و آموزشي مورد نياز فعاليت مي نمايند.