ساختار سازمانی


 

معاونت فرهنگی و اجتماعی

 

مدیریت امور سیاست گذاری و برنامه ریزی

اداره سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

 

مدیریت فرهنگی و اجتماعی

اداره پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی