فهرست نشریات


 
#نام نشریهشمارهسردبیرتاریخ انتشارصاحب امتیاز
#نام نشریهشمارهسردبیرتاریخ انتشارصاحب امتیاز
Didactra ۲ فاطمه خموش پاییز ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی زبان فرانسه نمایش
Didactra ۱ فاطمه خموش پاییز ۹۵ انجمن علمی-دانشجویی زبان فرانسه نمایش
Modares educational in TEFL ۲ فاطمه طبسی مفرد زمستان ۹۵ گروه زبان انگلیسی نمایش
Modares educational in TEFL ۱ فاطمه طبسی مفرد زمستان ۹۲ گروه زبان انگلیسی نمایش
ارسن ۱ سپیده افسری بهار و تابستان ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی طراحی شهری ,,,,,,,,,,,,,, نمایش
افزونه ۱ پیمان پیله چی ها پاییز و زمستان ۱۳۹۴ انجمن علمی-دانشجویی معمار ,,,,,,,, نمایش
افزونه ۲ پیمان پیله چی ها بهار و تابستان ۱۳۹۵ انجمن علمی-دانشجویی معمار ,,,,,,,,,,, نمایش
الف-ب-پ-ت ۳ مهدیه توکلی بهار ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی مهندسی سیستم های سلامت ,,,,,,, نمایش
الف-ب-پ-ت ۲ مهدیه توکلی اردیبهشت ۱۳۹۵ انجمن علمی-دانشجویی مهندسی سیستم های سلامت ,,,,, نمایش
الف-ب-پ-ت ۱ مهدیه توکلی فروردین ۱۳۹۵ انجمن علمی-دانشجویی مهندسی سیستم های سلامت ,,,,, نمایش
ایمنی شناسی پزشکی ۵ عاطفه علیرضایی بهار ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی ایمونولوژی پزشکی ,,,,,,,,,,, نمایش
ایمنی و سلامت کار ۱ عمران احمدی زمستان ۹۵ انجمن علمی-دانشجویی مهندسی بهداشت حرفه ای نمایش
آرایه ۱ فرزانه فرشید نیک بهار ۹۲ انجمن علمی-دانشجویی پژوهش هنر ,,,,,,,,,,, نمایش
آرایه ۲ فرزانه فرشید نیک تابستان ۹۲ انجمن علمی-دانشجویی پژوهش هنر ,,,,,,,,,, نمایش
آرایه ۳ فرزانه فرشید نیک زمستان ۹۲ انجمن علمی-دانشجویی پژوهش هنر ,,,,,,,,, نمایش
آوای سلامت ۳ آزیتا ظهیری بهار ۱۳۹۶ انجمن علمی-دانشجویی ارتقای سلامت ,,,,,, نمایش
آوای سلامت ۱ آزیتا ظهیری اردیبهشت ۹۴ انجمن علمی-دانشجویی ارتقای سلامت نمایش
آوای سلامت ۲ آزیتا ظهیری بهمن ۹۴ انجمن علمی-دانشجویی ارتقای سلامت نمایش
برنامه ریزی فضایی ۱ آرام ابراهیمی زمستان ۹۵ انجمن علمی-دانشجویی برنامه ریزی آمایش سرزمین ,,,,,, نمایش
پالار ۱ محمد یزدانی تیر ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی عمران و محیط زیست نمایش
پرستاری نوین ۱ زهره قزلسفلی زمستان ۹۵ انجمن علمی-دانشجویی پرستاری ,,,, نمایش
پژوهش های باستان شناسی ۱۱ حسین ناصری بهار ۹۳ انجمن علمی- دانشجویی باستان شناسی نمایش
تاریخ نو ۱۷ کامران حمانی زمستان ۹۵ انجمن علمی-دانشجویی تاریخ نمایش
تاریخ نو ۱۸ کامران حمانی بهار ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی تاریخ نمایش
تاریخ نو ۱۹ کامران حمانی تابستان ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی تاریخ نمایش
توان ۲ رسول رجایی اردیبهشت ۹۴ انجمن علمی-دانشجویی مهندسی برق نمایش
توان ۳ رسول رجایی خرداد و تیر ۹۴ انجمن علمی-دانشجویی مهندسی برق نمایش
حرکت ۱ رسول رجایی تابستان ۹۶ شورای دبیران انجمن های علمی-دانشجویی نمایش
خانواده پژوهی ۱ سعیده صفایی زمستان ۹۳ انجمن علمی-دانشجویی مطالعات زنان ,,,,,,,,, نمایش
خانواده پژوهی ۲ سعیده صفایی بهار ۹۴ انجمن علمی-دانشجویی مطالعات زنان ,,,,,,,,,,,,, نمایش
خانواده پژوهی ۳ سعیده صفایی تابستان ۹۴ انجمن علمی-دانشجویی مطالعات زنان ,,,,,,,,,,,,, نمایش
زبان و ادبیات عربی ۱ سید حسین حسینی بهار و تابستان ۹۵ انجمن علمی-دانشجویی زبان و ادبیات عربی نمایش
زبان و ادبیات عربی ۲ سید حسین حسینی پاییز و زمستان ۹۵ انجمن علمی-دانشجویی زبان و ادبیات عربی نمایش
زبان و ادبیات عربی ۳ سید حسین حسینی بهار و تابستان ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی زبان و ادبیات عربی نمایش
زبان و شناخت ۱ فاطمه شاهوردی پاییز و زمستان ۹۵ انجمن علمی-دانشجویی زبان شناسی ,,,,,,, نمایش
سیاست ۱۴ حبیب رضا زاده تابستان ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی علوم سیاسی ,,,,,, نمایش
سیاست ۱۳ حبیب رضا زاده بهار ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی علوم سیاسی ,,,,,, نمایش
صنعت و سلامت ۱ نازنین داراب زاده دی ۹۴ انجمن علمی-دانشجویی علوم و صنایع غذایی نمایش
طاقچه ۱ سید محمد رضا ملکی پاییز ۹۴ کانون فرهنگی-ادبی کلمه نمایش
علم ورزش ۱ افسانه جمالی بهار ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی نمایش
کهف ۱ محمد علی حسینیان بهار ۹۵ هیات محبین اهل بیت(ع) نمایش
کهف ۲ محمد علی حسینیان پاییز ۹۶ هیات محبین اهل بیت(ع) نمایش
گستره ۱ علی بهشتیان پاییز ۹۵ انجمن علمی-دانشجویی جغرافیای سیاسی ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, نمایش
گستره ۲ علی بهشتیان زمستان ۹۵ انجمن علمی-دانشجویی جغرافیای سیاسی ,,,,,,,, نمایش
مجله فلسفه ۱ حاتم معلم بهار و تابستان ۹۵ انجمن علمی-دانشجویی فلسفه نمایش
مطالعات حقوقی ۱ زهرا ایوبی بهار ۹۴ انجمن علمی-دانشجویی حقوق نمایش
مطالعات حقوقی ۲ زهرا ایوبی بهار ۹۵ انجمن علمی-دانشجویی حقوق نمایش
مکابیو ۱ بهنام حسینقلی لو زمستان ۹۵ انجمن علمی-دانشجویی مهندسی مکانیک(بیو سیستم) نمایش
مکابیو ۲ بهنام حسینقلی لو بهار ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی مهندسی مکانیک(بیو سیستم) نمایش
مکابیو ۳ بهنام حسینقلی لو تابستان ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی مهندسی مکانیک(بیو سیستم) نمایش
نور الانوار ۱ رویا طالبی زمستان ۹۴ کانون قرآن و عترت نمایش
زبان و شناخت ۲ فاطمه شاهوردی بهار و تابستان ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی زبان شناسی نمایش
زیست فناوری پزشکی ۱ فاطمه جهان پیما پائیز ۹۴ انجمن علمی-دانشجویی زیست فناوری پزشکی نمایش
زیست فناوری پزشکی ۲ عمار تقوی زمستان ۹۴ انجمن علمی-دانشجویی زیست فناوری پزشکی نمایش
زیست فناوری پزشکی ۳ فاطمه جهان پیما پائیز ۹۵ انجمن علمی-دانشجویی زیست فناوری پزشکی نمایش
زیست فناوری پزشکی ۴ فاطمه جهان پیما زمستان ۹۵ انجمن علمی-دانشجویی زیست فناوری پزشکی نمایش
زیست فناوری پزشکی ۵ فاطمه جهان پیما تابستان ۹۵ انجمن علمی-دانشجویی زیست فناوری پزشکی نمایش
سیاست ۱ سعید ملک تبار فیروزجائی دی و بهمن ۹۲ انجمن علمی-دانشجویی علوم سیاسی نمایش
سیاست ۲ سعید ملک تبار فیروزجائی بهار ۹۳ انجمن علمی-دانشجویی علوم سیاسی نمایش
سیاست ۳ حبیب رضازاده پائیز ۹۳ انجمن علمی-دانشجویی علوم سیاسی نمایش
سیاست ۴ حبیب رضازاده زمستان ۹۳ انجمن علمی-دانشجویی علوم سیاسی نمایش
سیاست ۵ حبیب رضازاده بهار ۹۴ انجمن علمی-دانشجویی علوم سیاسی نمایش
سیاست ۶ حبیب رضازاده تابستان ۹۴ انجمن علمی-دانشجویی علوم سیاسی نمایش
سیاست ۷ حبیب رضازاده پائیز ۹۴ انجمن علمی-دانشجویی علوم سیاسی نمایش
سیاست ۸ حبیب رضازاده زمستان ۹۴ انجمن علمی-دانشجویی علوم سیاسی نمایش
سیاست ۹ حبیب رضازاده بهار ۹۵ انجمن علمی-دانشجویی علوم سیاسی نمایش
سیاست ۱۰ حبیب رضازاده تابستان ۹۵ انجمن علمی-دانشجویی علوم سیاسی نمایش
سیاست ۱۱ حبیب رضازاده پائیز ۹۵ انجمن علمی-دانشجویی علوم سیاسی نمایش
سیاست ۱۲ حبیب رضازاده زمستان ۹۵ انجمن علمی-دانشجویی علوم سیاسی نمایش
صنعت و سلامت ۲ نازنین داراب‌زاده پائیز ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی علوم و صنایع غذایی نمایش
کهف ۳ محمدعلی حسینیان تابستان ۹۶ هیات محبین اهل بیت(ع) نمایش
مکابیو ۴ بهنام حسینقلی‌لو پائیز ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی مهندسی مکانیک(بیو سیستم) نمایش
مکابیو ۵ هانیه صمدی زمستان ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی مهندسی مکانیک(بیو سیستم) نمایش
توان ۱ رسول رجایی فروردین ۹۴ انجمن علمی-دانشجویی مهندسی برق نمایش
دنیای خاکی ۱ محمدتقی حیدری بهار ۹۷ انجمن علمی دانشجویی خاکشناسی نمایش
پالار ۲ محمد یزدانی خرداد ۹۷ انجمن علمی-دانشجویی عمران و محیط زیست نمایش
علم ورزش ۲ افسانه جمالی پاییز ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی نمایش
فناوری‌های ناب ۱ مرضیه موسی‌زاده تابستان ۹۷ نمایش
فناوری‌های ناب ۲ مرضیه موسی‌زاده پاییز ۹۷ نمایش
Didactra ۳ فاطمه خموش ۱۳۹۶ انجمن علمی-دانشجویی زبان فرانسه نمایش
علم ورزش ۳ افسانه جمالی زمستان ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی نمایش
ماموت ۱ کاوش رستمی زمستان و بهار ۹۷ انجمن علمی دانشجویی حفاری مکانیزه نمایش
الف-ب-پ-ت ۶ علی اعرابی خرداد ۹۷ انجمن علمی-دانشجویی مهندسی سیستم های سلامت نمایش
تاریخ نو ۱۶ کامران حمانی پاییز ۹۵ انجمن علمی-دانشجویی تاریخ نمایش
مجله فلسفه ۲ سینا سالاری خرم زمستان ۹۷ انجمن علمی-دانشجویی فلسفه نمایش
دنیای خاکی ۳ محمدتقی حیدری پاییز ۹۷ انجمن علمی دانشجویی خاکشناسی نمایش
الف-ب-پ-ت ۷ علی اعرابی تیر ۹۷ انجمن علمی-دانشجویی مهندسی سیستم های سلامت نمایش
دنیای خاکی ۲ محمدتقی حیدری تابستان ۹۷ انجمن علمی دانشجویی خاکشناسی نمایش
زبان و ادبیات عربی ۵ سید حسین حسینی بهار و تابستان ۹۷ انجمن علمی-دانشجویی زبان و ادبیات عربی نمایش
فناوری‌های ناب ۳ مرضیه موسی‌زاده زمستان ۹۷ نمایش
زبان و شناخت ۳ پریسا سادات میرنژاد پاییز و زمستان ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی زبان شناسی نمایش
تاریخ نو ۲۰ کامران حمانی پاییز ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی تاریخ نمایش
تاریخ نو ۲۱ کامران حمانی زمستان ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی تاریخ نمایش
سیاست ۱۵ حبیب رضا زاده پاییز ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی علوم سیاسی نمایش
سیاست ۱۶ حبیب رضا زاده زمستان ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی علوم سیاسی نمایش
کهف ۴ محمد علی حسینیان زمستان ۹۶ هیات محبین اهل بیت(ع) نمایش
زبان و ادبیات عربی ۴ سید حسین حسینی پاییز و زمستان ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی زبان و ادبیات عربی نمایش
خانواده پژوهی ۴ سعیده صفایی بهار و تابستان ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی مطالعات زنان نمایش
تاریخ نو ۲۲ کامران حمانی بهار ۹۷ انجمن علمی-دانشجویی تاریخ نمایش
کهف ۵ محمد علی حسینیان بهار ۹۷ هیات محبین اهل بیت(ع) نمایش
Didactra ۴ فاطمه خموش ۱۳۹۷ انجمن علمی-دانشجویی زبان فرانسه نمایش
ارسن ۲ سپیده افسری پاییز و زمستان ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی طراحی شهری نمایش
افزونه ۳ پیمان پیله چی‌ها پاییز و زمستان ۹۵ انجمن علمی-دانشجویی معمار نمایش
الف-ب-پ-ت ۴ مهدیه توکلی تابستان ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی مهندسی سیستم های سلامت نمایش
الف-ب-پ-ت ۵ رضا مختاریان پائیز ۹۶ انجمن علمی-دانشجویی مهندسی سیستم های سلامت نمایش
تاریخ نو ۱ هادی بیاتی بهار و تابستان ۹۰ انجمن علمی-دانشجویی تاریخ نمایش
تاریخ نو ۲ هادی بیاتی بهار و تابستان ۹۰ انجمن علمی-دانشجویی تاریخ نمایش
تاریخ نو ۳ هادی بیاتی بهار و تابستان ۹۱ انجمن علمی-دانشجویی تاریخ نمایش
تاریخ نو ۴ هادی بیاتی پاییز و زمستان ۹۱ انجمن علمی-دانشجویی تاریخ نمایش
تاریخ نو ۵ هادی بیاتی بهار و تابستان ۹۲ انجمن علمی-دانشجویی تاریخ نمایش
تاریخ نو ۶ هادی بیاتی پاییز و زمستان ۹۲ انجمن علمی-دانشجویی تاریخ نمایش
تاریخ نو ۷ هادی بیاتی تابستان ۹۳ انجمن علمی-دانشجویی تاریخ نمایش
تاریخ نو ۸ هادی بیاتی تابستان ۹۳ انجمن علمی-دانشجویی تاریخ نمایش
تاریخ نو ۹ هادی بیاتی زمستان ۹۳ انجمن علمی-دانشجویی تاریخ نمایش
تاریخ نو ۱۰ هادی بیاتی بهار ۹۴ انجمن علمی-دانشجویی تاریخ نمایش
تاریخ نو ۱۱ هادی بیاتی تابستان ۹۴ انجمن علمی-دانشجویی تاریخ نمایش
تاریخ نو ۱۲ هادی بیاتی پائیز ۹۴ انجمن علمی-دانشجویی تاریخ نمایش
تاریخ نو ۱۳ هادی بیاتی زمستان ۹۴ انجمن علمی-دانشجویی تاریخ نمایش
تاریخ نو ۱۴ کامران حمانی بهار ۹۵ انجمن علمی-دانشجویی تاریخ نمایش
تاریخ نو ۱۵ کامران حمانی تابستان ۹۵ انجمن علمی-دانشجویی تاریخ نمایش
سیاست ۱۷ سعید ملک تبار فیروزجائی بهار ۹۷ انجمن علمی-دانشجویی علوم سیاسی نمایش
پژوهش های باستان شناسی ۱۲ - ۱۳ حسین ناصری صومعه پاییز و زمستان ۹۳ و بهار و تابستان ۹۴ انجمن علمی- دانشجویی باستان شناسی نمایش
علم ورزش ۴ افسانه جمالی بهار ۹۷ انجمن علمی-دانشجویی نمایش
علم ورزش ۵ افسانه جمالی پاییز ۹۷ انجمن علمی-دانشجویی نمایش
به‌نژادی گیاهی ۱ مهرناز تناور بهار و تابستان ۹۷ نمایش
مکابیو ۶ هانیه صمدی تابستان ۹۷ انجمن علمی-دانشجویی مهندسی مکانیک(بیو سیستم) نمایش
سیاست ۱۸ حبیب رضازاده تابستان ۹۷ انجمن علمی-دانشجویی علوم سیاسی نمایش
زبان و شناخت ۴ پریسا سادات میرنژاد بهار و تابستان ۹۷ انجمن علمی-دانشجویی زبان شناسی نمایش
ماموت ۲ کاوش رستمی تابستان و پاییز ۹۷ انجمن علمی دانشجویی حفاری مکانیزه نمایش
پالار ۳ محمد یزدانی فروردین ۹۸ انجمن علمی-دانشجویی عمران و محیط زیست نمایش
تاریخ نو ۲۳ کامران حمانی تابستان ۹۷ انجمن علمی-دانشجویی تاریخ نمایش
تاریخ نو ۲۴ کامران حمانی پاییز ۹۷ انجمن علمی-دانشجویی تاریخ نمایش
تاریخ نو ۲۵ کامران حمانی زمستان ۹۷ انجمن علمی-دانشجویی تاریخ نمایش
تاریخ نو ۲۶ کامران حمانی بهار ۹۸ انجمن علمی-دانشجویی تاریخ نمایش
سلامت باروری ۱ زینب موسوی بهار ۹۸ سلامت باروری نمایش
زمین ۱ شیبا محمد پوری اردیبهشت ۹۸ زمین نمایش
نوید ۱ رضوان کاکاوند قلعه نویی زمستان ۹۷ نوید نمایش
مطالعات اقلیمی ۱ علیرضا حسینی پاییز ۹۷ مطالعات اقلیمی نمایش
زیست نوین ۱ رضا مهدویان بهار ۹۸ انجمن علمی-دانشجویی بیوفیزیک نمایش
ترنگ ۱ زهره علی اکبری بیدختی بهار و تابستان ۹۸ انجمن علمی-دانشجویی محیط زیست نمایش
علم ورزش ۶ افسانه جمالی زمستان ۹۷ انجمن علمی-دانشجویی نمایش
الف-ب-پ-ت ۸ عاطفه پناهی تیرماه ۹۷ انجمن علمی-دانشجویی مهندسی سیستم های سلامت نمایش
سلامت باروری ۲ محبوبه رسول‌زاده بیدگلی زمستان ۹۸ سلامت باروری نمایش
فناوری‌های ناب ۴ مرضیه موسی‌زاده تابستان ۹۸ نمایش
فناوری‌های ناب ۵ مرضیه موسی‌زاده زمستان ۹۸ نمایش