شناسنامه نشریه
 • عنوان: زبان و شناخت
 • تاریخ انتشار: پاییز و زمستان 95
 • شماره: 1
 • مدیر مسئول: فاطمه شاهوردی
 • صاحب امتیاز: انجمن علمی-دانشجویی زبان شناسی
 • بها: رایگان
 • دریافت نشریه
فهرست مطالب نشریه
 • گزارش-گزارشی از چهارمین همایش ملی «تحلیل گفتمان و کاربردشناسی
 • گزارش-تازههای نشر گروه زبانشناسی دانشگاه تربیت مدرس
 • مصاحبه-زبانشناسی زیستمحیطی: گفتگویی با دکتر فردوس آقاگلزاده
 • مقاله-میزان تناوب در الگوهای وزنی واژههای بسیط زبان فارسی
 • مقاله-بررسی استعارههای مفهومی و طرحوارههای تصوری در صحیفۀ سجادیه
 • مقاله-بررسی زبانشناختی واژۀ «لسان » در قرآن
 • مقاله-رمزگشایی خوانشپریشی )دیسلکسیا(
 • مقاله-مروری بر کتاب «آواشناسی آ کوستیک و شنیداری


 

تعداد بازدید: 1882

تاریخ درج: 1396/8/22


جدیدترین نشریات

Didactra
Didactra (شماره 3)
سیاست
سیاست (شماره 11)
Didactra
Didactra (شماره 2)
Didactra
Didactra (شماره 1)
modares educational
modares educational (شماره 2)
modares educational
modares educational (شماره 1)