افراد


 
 • محمد رضا رئوفی
 • رییس مرکز بهداشت و درمان
 • 82883071
 • نسرین اکبری شریف
 • کارشناس پرستاری
 • 3853
 • سارا دانشی
 • کارشناس بهداشت
 • 3853
 • نیره رحیمی وند
 • کارشناس پرستاری
 • 3853
 • فرشته عسگرزایی
 • پزشک
 • 3853
 • منیژه محمدی تبار
 • مسئول پذیرش
 • 3853