متن کامل خبر


 
اعتبار وام ویژه دکتری سال تحصیلی (97-96) از طریق صندوق رفاه دانشجویان و بانک توسعه تعاون تامین گردید

خلاصه خبر: دانشجویان برای درخواست و تکمیل فرم مربوطه از تاریخ 97/03/01 لغایت 97/03/12 به اداره خدمات دانشجویی واقع در طبقه دوم ساختمان خوارزمی، اتاق 108 مراجعه فرمایند.

به اطلاع دانشجویان محترم دوره دکتری می‌رساند اعتبار وام ویژه دکتری (3 ماهه بهار) سال تحصیلی (97-96) ازطریق صندوق رفاه دانشجویان و بانک توسعه تعاون تامین گردیده است.
دانشجویان برای درخواست و تکمیل فرم مربوطه از تاریخ 97/03/01 لغایت 97/03/12 به اداره خدمات دانشجویی واقع در طبقه اول ساختمان خوارزمی، اتاق 108 مراجعه فرمایند.
تذکر1: اولویت پرداخت وام با کسانی است که به موقع فرم درخواست وام (ویژه دکتری) را تا تاریخ تعیین شده، پس از تایید مدیر گروه و  معاون آموزشی دانشکده تحویل نمایند.
تذکر2: دانشجویان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی نور برای درخواست وام به امور دانشجویی دانشکده مربوط (کشاورزی-منابع طبیعی) مراجعه نمایند.
ساعت مراجعه:    
8 صبح تا 12 و 13:30 تا 14:30
تاریخ مراجعه:
97/03/1 تا 97/03/12


1 خرداد 1397 / تعداد نمایش : 1903