متن کامل خبر


 
تغییر در برنامه مسابقات فوتسال دانشجویان دانشگاه جام دانشجو

خلاصه خبر: این تغییر به دلیل تقارن تعدادی از بازی‌ها با اربعین حسینی و به درخواست تعداد زیادی از دانشجویان صورت گرفت.

برنامه سیزدهمین دوره مسابقات فوتسال دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس (جام دانشجو)

ردیف گروه 1 گروه 2 گروه 3 گروه 4 گروه 5 گروه 6
1 خوابگاه شهید باقری خوابگاه بهار الف دانشکده فنی مهندسی دانشکده مکانیک الف خوابگاه فردوسی الف دانشکده کشاورزی الف
2 دانشگده علوم ریاضی دانشکده شیمی ب خوابگاه سماء 2 استادسرا خوابگاه میرشفیعی ب دانشکده کشاورزی ب
3 خوابگاه سماء 3 خوابگاه شهید گلشن خوابگاه شهید مدرس خوابگاه شهید حیدری خوابگاه میرشفیعی الف خوابگاه فردوسی ب
4 دانشکده هنر دانشکده شیمی الف دانشکده مکانیک ب خوابگاه بهار ب دانشکده مکانیک ج دانشکده مدیریت و اقتصاد

 

برنامه هفته اول جام دانشجو

روز مسابقه تیم‌ها ساعت
96/08/06 شهید باقری/علوم ریاضی 15:15
96/08/06 سماء 3/هنر 16:00
96/08/06 بهار الف/شیمی ب 16:45
96/08/06 شهید گلشن/شیمی الف 17:30
96/08/06 فنی مهندسی/سماء 2 18:15
96/08/06 شهید مدرس/مکانیک ب 19:00

 

روز مسابقه تیم‌ها ساعت
96/08/10 مکانیک الف/استادسرا 15:15
96/08/10 شهید حیدری/بهار ب 16:00
96/08/10 فردوسی الف/میرشفیعی ب 16:45
96/08/10 میرشفیعی الف/مکانیک ج 17:30
96/08/10 کشاورزی الف/کشاورزی ب 18:15
96/08/10 فردوسی ب/مدیریت و اقتصاد 19:00

 

برنامه هفته دوم جام دانشجو

روز مسابقه تیم‌ها ساعت
96/08/13 فردوسی الف/مکانیک ج 15:15
96/08/13 میرشفیعی ب/میرشفیعی الف 16:00
96/08/13 کشاورزی الف/مدیریت و اقتصاد 16:45
96/08/13 کشاورزی ب/فردوسی ب 17:30
96/08/13 استادسرا/شهید حیدری 18:15
96/08/13 بهار ب/مکانیک الف 19:00

 

روز مسابقه تیم‌ها ساعت
96/08/15 شیمی ب/شهید گلشن 15:15
96/08/15 بهار الف/شیمی الف 16:00
96/08/15 علوم ریاضی/سماء 3 16:45
96/08/15 سماء 2/شهید مدرس 17:30
96/08/15 فنی مهندسی/مکانیک ب 18:15
96/08/15 شهید باقری/هنر 19:00

 

برنامه هفته سوم جام دانشجو

روز مسابقه تیم‌ها ساعت
96/08/22 کشاورزی ب/مدیریت و اقتصاد 15:15
96/08/22 کشاورزی الف/فردوسی ب 16:00
96/08/22 مکانیک الف/شهید حیدری 16:45
96/08/22 استادسرا/بهار ب 17:30
96/08/22 فردوسی الف/میرشفیعی الف 18:15
96/08/22 میرشفیعی ب/مکانیک ج 19:00

 

روز مسابقه تیم‌ها ساعت
96/08/24 فنی مهندسی/شهید مدرس 15:15
96/08/24 سماء2/مکانیک ب 16:00
96/08/24 شهید باقری/سماء3 16:45
96/08/24 علوم ریاضی/هنر 17:30
96/08/24 بهار الف/شهید گلشن 18:15
96/08/24 شیمی ب/شیمی الف 19:00

 

برنامه هفته چهارم جام دانشجو

روز مسابقه تیم‌ها ساعت
96/09/01 اول گروه 1/دوم گروه 2 15:15
96/09/01 اول گروه 2/دوم گروه 1 16:00
96/09/01 اول گروه 3/دوم گروه 4 6:45
96/09/01 اول گروه 4/دوم گروه 3 17:30
96/09/01 اول گروه 5/دوم گروه 6 18:15
96/09/01 اول گروه 6/دوم گروه5 19:00

 


29 مهر 1396 / تعداد نمایش : 2680