متن کامل خبر


 
برنامه نهمین دوره لیگ فوتسال کارکنان دانشگاه مشخص شد

خلاصه خبر: این لیگ با شرکت 8 تیم و از تاریخ 96/06/06 کار خود را آغاز می‌کند.

لیگ فوتسال کارکنان دانشگاه با حضور 8 تیم (معاونت دانشجویی، معاونت پشتیبانی، دانشکده کشاورزی، دفتر فنی، دانشکده پزشکی، انتظامات، دانشکده مدیریت واقتصاد و دانشکده علوم انسانی) و از هفته اول شهریور ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
تذکرات:

  1. کلیه ورزشکاران موظفند کارت بیمه ورزشی داشته باشند.
  2. همراه داشتن آیدی کارت مسابقات برای ورزشکاران و کادر فنی الزامی است.
  3. حضور تیم‌ها نیم ساعت قبل از بازی، در سالن اجباری است.
  4. برنامه بازی‌ها به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد مگر با تشخیص کمیته اجرایی و نظارتی مسابقات (در شرایط خاص)
  5. مراسم افتتاحیه مسابقات، ساعت 14 روز دوشنبه 96/06/06 می‌باشد.

 

برنامه هفته اول لیگ فوتسال ( دوشنبه 6  شهریور 96)

ردیف تیم‌ها زمان بازی
1 انتظامات/دانشکده کشاورزی 15:00
2 دفتر فنی/دانشکده پزشکی 15:45
3 معاونت پشتیبانی/دانشکده مدیریت 16:30
4 معاونت دانشجویی/دانشکده علوم انسانی 17:15

 

برنامه هفته دوم لیگ فوتسال ( دوشنبه 13  شهریور 96)

ردیف تیم‌ها زمان بازی
1 انتظامات/دانشکده علوم انسانی 15:00
2 دفتر فنی/دانشکده کشاورزی 15:45
3 دانشکده پزشکی/معاونت پشتیبانی 16:30
4 دانشکده مدیریت/معاونت دانشجویی 17:15

 

برنامه هفته سوم لیگ فوتسال ( دوشنبه 20  شهریور 96)

ردیف تیم‌ها زمان بازی
1 انتظامات/معاونت دانشجویی 15:00
2 دانشکده پزشکی/دانشکده مدیریت 15:45
3 معاونت پشتیبانی/دانشکده کشاورزی 16:30
4 دفتر فنی/دانشکده علوم انسانی 17:15

 

برنامه هفته چهارم لیگ فوتسال ( دوشنبه 27  شهریور 96)

ردیف تیم‌ها زمان بازی
1 دفتر فنی/انتظامات 15:00
2 دانشکده پزشکی/معاونت دانشجویی 15:45
3 دانشکده کشاورزی/دانشکده مدیریت 16:30
4 معاونت پشتیبانی/دانشکده علوم انسانی 17:15

 

برنامه هفته پنجم لیگ فوتسال ( دوشنبه 3 مهر 96)

ردیف تیم‌ها زمان بازی
1 معاونت پشتیبانی/انتظامات 15:00
2 دانشکده کشاورزی/دانشکده پزشکی 15:45
3 دفتر فنی/معاونت دانشجویی 16:30
4 دانشکده علوم انسانی/دانشکده مدیریت 17:15

 

برنامه هفته ششم لیگ فوتسال ( دوشنبه 12 مهر 96)

ردیف تیم‌ها زمان بازی
1 دانشکده مدیریت/انتظامات 15:00
2 دانشکده کشاورزی/معاونت دانشجویی 15:45
3 معاونت پشتیبانی/دفتر فنی 16:30
4 دانشکده علوم انسانی/دانشکده پزشکی 17:15

 

برنامه هفته هفتم لیگ فوتسال ( دوشنبه 17 مهر 96)

ردیف تیم‌ها زمان بازی
1 انتظامات/دانشکده پزشکی 15:00
2 دانشکده مدیریت/دفتر فنی 15:45
3 دانشکده علوم انسانی/دانشکده کشاورزی 16:30
4 معاونت پشتیبانی/معاونت دانشجویی 17:15

 


7 مرداد 1396 / تعداد نمایش : 2481