متن کامل خبر


 
هشتمین دوره لیگ فوتسال کارکنان دانشگاه جام امام رضا (ع)

خلاصه خبر: تیم‌های فوتسال کارکنان دانشگاه تربیت مدرس در دو گروه مختلف در روز 95/08/15 هشتمین دوره لیگ فوتسال را آغاز می‌کنند.

گروه بندی هشتمین دوره لیگ فوتسال کارکنان دانشگاه تربیت مدرس

ردیف گروه یک گروه دو
1 حراست دانشکده مدیریت و اقتصاد
2 معاونت دانشجویی ب دانشکده پزشکی
3 دانشکده نور دانشکده فنی و مهندسی
4 دفتر فنی معاونت دانشجویی الف
5 معاونت پژوهشی دانشکده علوم انسانی
6 معاونت فرهنگی معاونت آموزشی
7 دانشکده هنر دفتر ریاست
8 دانشکده کشاورزی  

 

برنامه روز اول هفته اول هشتمین دوره لیگ فوتسال کارکنان دانشگاه
جام امام رضا (ع)

ردیف تاریخ گروه یک ساعت
1 شنبه 95/08/15 حراست/ دانشجویی ب 15
2 شنبه 95/08/15 نور/ دفتر فنی 15:45
3 شنبه 95/08/15 پژوهشی/ فرهنگی 16:30
4 شنبه 95/08/15 هنر/ کشاورزی 17:15

 

برنامه روز دوم هفته اول هشتمین دوره لیگ فوتسال کارکنان دانشگاه
جام امام رضا (ع)

ردیف تاریخ گروه دو ساعت
1 دوشنبه 95/08/17 پزشکی/ فنی مهندسی 15
2 دوشنبه 95/08/17 دانشجویی الف/ علوم انسانی 15:45
3 دوشنبه 95/08/17 آموزشی/ دفتر ریاست 16:15
4 دوشنبه 95/08/17 مدیریت اقتصاد استراحت

 


10 آبان 1395 / تعداد نمایش : 2412