متن کامل خبر


 
فواید ورزش دوچرخه‌سواری

خلاصه خبر: از فواید ورزش دوچرخه‌سواری می‌توان به ارتباطات عصبی قوی‌تر، خلق و خوی بهتر، حافظه دقیق‌تر، سلامت بهتر قلب، ریسک کمتر دیابت و کاهش ابتلا به سرطان اشاره کرد.

دوﭼﺮﺧﻪﺳﻮاری ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ آرام 12 ﻣﺎﯾﻞ در ﺳﺎﻋﺖ (19.5کیلومتر در ساعت) در ﺟﺎده‌ای ﺻﺎف 450 ﮐﯿﻠﻮ ﮐﺎﻟﺮی در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺼﺮف می‌کند.

دوﭼﺮﺧﻪ‌ﺳﻮاری ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ آﺋﺮوﺑﯿﮏ ﯾﺎ ھﻮازی (ﺑﺠﺰ زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ از ﺷﯿﺒﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ‌روﯾﺪ) اﺳﺖ. اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای رﯾﻪ‌ھﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ارﺳﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺪن ﻣﻨﺒﺴﻂ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ، و ﻗﻠﺐ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل اﯾﻦ اﮐﺴﯿﮋن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺪن ﺿﺮﺑﺎن ﺳﺮﯾﻊ‌ﺗﺮی ﭘﯿﺪا می‌کند، ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

ﻗﻠﺐ و رﯾﻪ‌ھﺎی ﻗﻮی اﺳﺎس ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻧﺪام ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷند.

اﻧﺠﺎم ورزش ﻣﻮادی ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﻧﺪروﻓﯿﻦ‌ھﺎ را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن رھﺎ می‌کند. اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺣﺲ رﺿﺎﯾﺖ و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ را شما اﯾﺠﺎد می‌کنند، در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﮐﺎھﺶ اﺳﺘﺮس و فشارهای عصبی ﮐﻤﮏ می‌کنند.
ﺑﻪ طﻮر طﺒﯿﻌﯽ اﮔﺮ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻄﺒﻮع و دﻟﭙﺴﻨﺪ دوﭼﺮﺧﻪ‌ﺳﻮاری ﮐﻨﯿﺪ ﺳﻄﺢ رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ھﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.


20 تیر 1395 / تعداد نمایش : 2434