متن کامل خبر


 
شرایط تمدید کلی دانشجویان دکتری ورودی ۱۳۹۵ تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۵

خلاصه خبر: اطلاعیه کمیسیون موارد خاص در خصوص تمدید کلی دانشجویان دکتری ورودی سال ۱۳۹۵ که شرایط استفاده از قانون دستیابی به کفایت دستاوردهای پژوهشی را ندارند.

در صورتیکه دانشجویان مقطع دکتری ورودی سال ۱۳۹۵ بر اساس شیوه نامه تمدید تحصیلی مصوب شورای آموزشی دانشگاه در تاریخ مقرر موفق به دفاع از رساله خود نشده‌اند/ نمی‌شوند، مقرر شد چنانچه این دانشجویان تقاضای خود مبنی بر تمدید مازاد تحصیلی را از طریق ثبت و پیگیری درخواست تمدید کلی در پیشخوان خدمت سیستم گلستان در قالب مفاد «شیوه‌نامه افزایش سنوات مازاد بر مدت مجاز تحصیلی» مصوب مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۹ هیأت رئیسه دانشگاه ثبت نمایند، مدیریت آموزشی دانشگاه مجاز است بر حسب مورد نسبت به انجام تمدید تحصیلی برای دفاع از رساله حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ اقدام نماید. در صورت عدم دفاع دانشجویان از رساله در مهلت مقرر حکم اخراج صادر شود.


19 تیر 1400 / تعداد نمایش : 775