فرم‌ها


 
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
برگه درخواست شرکت در مجامع علمی خارج از کشور برای دانشجویان دوره دکتری دکتری 103
فرم گزارش علمی از شركت در مجمع علمي بين‌المللي خارج از كشور برای دانشجویان دوره دکتری دکتری 61
شرایط استفاده از دوره‌های تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دکتری به همراه کاربرگ -وزارت علوم دکتری 513
برگه فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری - وزارت بهداشت دکتری 129
فرم وثیقه ملکی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی دکتری 121
فرم تعهد کارمندی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی (سندمالی یا دانشجویی) دکتری 186
برگه گزارش سفر دانشجویان دکتری دکتری 241
برگه استفاده از دوره‌های تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دکتری - وزارت بهداشت دکتری 62
طرح تحقیق رساله دکتری دکتری 1518
تاییدیه اعضای هیات داوران حاضر درجلسه دفاع از رساله دکتری دکتری 491
فرم ارزیابی دفاع از رساله دکتری دکتری 398
درخواست ارائه سمینار شش ماهه دانشجویان دکتری دکتری 686
برگه صورتجلسه سمینارشش ماهه دانشجویان دکتری دکتری 766
برگه صورتجلسه پیش دفاع دکتری دکتری 628
برگه صورتجلسه دفاع ازرساله دکتری دکتری 358
برگه اعلان برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری دکتری 260
برگه ارزیابی محتوای رساله دکتری دکتری 300
حکم استاد راهنمای دوم پایان‌نامه/رساله دکتری 141
راهنماي نگارش و تدوين رساله دکتری دکتری 1045
برگه ارزیابی مستندات پژوهشی رساله دکتری دکتری 262
برگه ارزيابی مديریت پژوهشی رساله دکتری دکتری 173
حکم تصویب موضوع رساله دکتری دکتری 326
درخواست شركت در كارگاه‌های داخل كشور مشترک 31
درخواست شركت در كارگاه‌های خارج از كشور مشترک 30
برگه دریافت حق عضویت در انجمن‌های علمی ـ تخصصی داخل و خارج كشور مشترک 73
برگه درخواست شركت در مجامع علمی داخل كشور برای دانشجویان مشترک 28
برگه گزارش سه ماهه مشترک 1877
برگه قرارداد مشترک 130
برگه صورتجلسه مشترک 396
برگه هزینه‌كرد پشتیبانی پایان‌نامه / رساله مشترک 323
برگه مجله چكیده پایان‌نامه‌های ایران (مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران) مشترک 201
برگه مقالات مستخرج از پایان‌نامه / رساله دانشجویان مشترک 531
برگه انتخاب رساله / پایان‌نامه برتر دانشجویی مشترک 218
برگه استفاده از امكانات آزمایشگاهی مشترک 770
حکم استاد راهنمای دوم پایان‌نامه/رساله مشترک 137
برگه تایید مقاله توسط استاد راهنما مشترک 940
نمونه حاشیه‌بندی صفحات شروع هر فصل پایان‌نامه / رساله مشترک 943
آئین‌نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهش‌های علمی دانشگاه تربیت مدرس مشترک 1293
آئين نامه چاپ پایان‌نامه /رساله دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس‌ مشترک 1511
معرفی‌نامه مشترک 245
برگه پرسشنامه ايمنی، بهداشت و محيط زيست همراه پروپوزال مشترک 576
فرم صدور مجوز همکار تحقیقاتی مشترک 122
برگه ارائه مقاله در مجمع علمي خارج از كشور هیات علمی 35
فرم گزارش علمی از شركت در مجمع علمی بين‌المللی خارج از كشور هیات علمی 17
برگه دریافت حق عضویت در انجمن‌های علمی- تخصصی داخل و خارج كشور هیات علمی 24
درخواست شركت در كارگاه‌های داخل كشور هیات علمی 8
قرارداد فوق دكتری هیات علمی 76
برگه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی هیات علمی 151
برگه سفرهای خارجی هیات علمی 53
برگه چكیده فرصت مطالعاتی هیات علمی 118
مدارك لازم جهت تسویه حساب فرصت مطالعاتی كه پس از بازگشت باید ارائه شود هیات علمی 133
برگه درخواست اعضای هیات علمی در خصوص دوره های آموزشی-تحقیقاتی كوتاه مدت هیات علمی 100
برگه برنامه پژوهشی میان مدت اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس هیات علمی 31
گزارش یكساله پیشرفت كار برنامه‌های پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس هیات علمی 64
گزارش سه‌ماهه پیشرفت كار طرح‌های پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس هیات علمی 172
برگه پشتیبانی از طرح پذیرش دانشجویان دكتری برای عناوین اعلام شده در جراید هیات علمی 15
کاربرگ تقاضای صدور معرفی‌نامه همکار تحقیقاتی هیات علمی 51
برگه سند محضری هیات علمی 39
برگه ساخت دستگاه هیات علمی 24
فرم اعلان زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیات علمی به منظور پذیرش دانشجویان دکتری هیات علمی 22
پرسشنامه طرح تحقيقاتی با حمايت مالی بنياد نخبگان هیات علمی 26
برگه درخواست خرید از محل اعتبار پژوهشی ویژه(گرانت) هیات علمی 379
برگه شکایت هیات علمی 35
برگه طرح تحقیق پایان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 1794
حکم تصویب موضوع پایان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 586
برگه اعلان برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 452
راهنماي نگارش و تدوين پايان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 1561
فرم ارزیابی دفاع ازپايان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 623
فرم ارزيابي مديريت پژوهش پايان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 418
فرم ارزیابی مستندات پژوهشی پايان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 447