افراد


 
دکتر محمد تقی احمدی
دکتر محمد تقی احمدی

رییس دانشگاه و رییس کمیته دستگاهی

دکتر یعقوب فتح الهی
دکتر یعقوب فتح الهی

معاون پژوهشی و دبیر کمیته‌دستگاهی

دکتر شعبان الهی
دکتر شعبان الهی

معاون پژوهشی دانشکده مدیریت و اقتصاد

دکتر علی جعفریان دهکردی
دکتر علی جعفریان دهکردی

مدیر پژوهشی و امور آزمایشگاه‌ها

عبداله کریمی‌آذر
عبداله کریمی‌آذر

معاون مدیر پژوهشی و امور آزمایشگاه‌ها و کارشناس کمیته دستگاهی

محبوبه نوری‌زاده
محبوبه نوری‌زاده

کارشناس کمیته دستگاهی