متن کامل خبر


 
چهل و ششمین نشریه عتف به دانشگاه ها،پژوهشگاه ها،پارک علم و فناوری وموسسات آموزشی وپژوهشی

خلاصه خبر: دانلود چهـل و ششـمین شـماره ماهنـامه خبري تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوري

چهـل و ششـمین شـماره ماهنـامه خبري تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوري به پیوست جهت بهرهبرداري تقدیم میگردد.
ضـمنًا از نظرات و پیشـنهادات در جهت بهبود و ارتقاي کیفی این ماهنامه استقبال خواهد شد.

جهت دانلود این ماهنامه اینجا کلیک کنید.


25 خرداد 1400 / تعداد نمایش : 3167