متن کامل خبر


 
اطلاع رسانی درخصوص چاپ نشریه علمی

خلاصه خبر: نشریۀ علمی "Translation on Research Interdisciplinary" بـا رویکردي میـان‌رشـته‌اي آمـاده انتشـار است.

به اسـتحضار می‌رساند نشریۀ علمی "Translation on Research Interdisciplinary" به صاحب امتیـازي دانشـگاه بیرجنـد و داراي مجوز از هیئت نظـارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شمارة 83599، بـا رویکردي میـان‌رشـته‌اي آمـاده انتشـار است. این نشـریه به سـردبیري دکـتر مسـعود خوش‌سلیقه، استاد دانشگاه فردوسی مشهد و مدیرمسئولی دکتر محمدرضا رضائیان دلوئی، استادیار دانشگاه بیرجند، و هیئت تحریریه اي متشکل از اعضاي برجسـتۀ ملی و بین‌المللی آماده دریافت، داوري، و انتشار مقالات پژوهشـی کلیۀ اسـتادان و پژوهشـگران متخصص در حوزه‌هاي مختلف علوم انسانی و اجتماعی به زبان انگلیسـی با موضوع ترجمه و ارتباطات بین فرهنگی است. خواهشـمند است جهت مشاهـدة اطلاعات بیشتر و ارسال مقالات، به آدرس https://irtranslation.birjand.ac.ir مراجعه فرمایید.


25 خرداد 1400 / تعداد نمایش : 2803