ساختار سازمانی


 

ریاست دانشگاه

 

مدیریت روابط علمی و بین المللی

 

مدیریت حقوقی و قراردادها

 

مدیریت توسعه روابط دولت و جامعه

 

مدیریت توسعه سرمایه گذاری

 

اداره کل حوزه ریاست

مدیریت حراست

مرکز نظارت و ارزیابی راهبردی

دبیرخانه هیأت ممیزه

دبیرخانه هیأت امنا

دبیرخانه شوراها و تشکل ها

دبیرخانه اجرایی جذب