مدیریت حقوقی و قراردادها


 

دفتر حقوقی دانشگاه به منظور انجام خدمات حقوقی در جهت اجرای صحیح قوانین و مقررات و استیفای حقوق دانشگاه و حفظ منافع و مصالح آن در تنظیم روابط با اشخاص خارج از دانشگاه از سال 1360 تحت نظارت مستقیم ریاست محترم دانشگاه تشکیل گردیده است و اکنون در در ساختار تشکیلاتی دانشگاه دفتر حقوقی زیر مجموعه معاونت پشتیبانی و منابع انسانی بوده و به عنوان مشاوری امین برای این معاونت و پشتیبانی صدیق برای همه حوزه‌ها و واحدهای دانشگاه به فعالیت خود ادامه می‌دهد.